10

at t hål l a koll på i Ju­li Skön­hetsny­he­ter

Plaza Kvinna - - IN­NE­HÅLL -

Mis­sa in­te må­na­dens al­la skön­hetsny­he­ter!

01. BUS- mask Nu kan du få en snygg brän­na sam­ti­digt som du ger hu­den en fukt­boost! Med St. Tro­pez nya bron­zing she­et mask an­pas­sar du fär­gens in­ten­si­tet ge­nom att ju­ste­ra an­vänd­nings­ti­den. Ef­teråt mas­se­rar du ba­ra in över­skot­tet av det ofär­ga­de se­ru­met. Vips, så har du en åter­fuk­tad och vac­kert sol­kysst hy! Self Tan Ex­press Bron­zing Fa­ce She­et Mask, 119 kr, St. Tro­pez. 02. LYX­IG DOFT­GAR­DE­ROB

Li­lac Path, Iris Me­a­dow och Am­ber Musk är tre av nam­nen på den to­talt ni­o­ta­li­ga doft­gar­de­ro­ben från Ae­rin. Det är in­te ba­ra in­ne­hål­let som för­fört oss ut­an även de vrålsnyg­ga sten­pryd­da flas­kor­na som ger bad­rum­met ett an­sikts­lyft. Dof­ter­na finns att kö­pa ex­klu­sivt hos Åh­léns. Eau de Par­fum, 965 kr/50 ml. Ae­rin. 03. BE­ACH DAY

Med doft­no­ter från bland an­nat musk, sand, jas­min, man­da­rin och ci­tron tar den här nya dof­ten med oss på en men­tal re­sa till var­ma och so­li­ga da­gar på stran­den. Den fris­ka och pa­stel­li­ga dröm­men kom­mer de­fi­ni­tivt att få hänga med på som­ma­rens även­tyr! Ul­ti­ma­te Be­ach Day, 495 kr/60 ml, Cle­an. 04. LÄCK­RA LÄP­PA R

Vi får in­te nog av Burt’s Be­es nya läpp­stift! De ad­de­rar in­te ba­ra en snygg färg ut­an gör även läp­par­na oe­mot­stånd­ligt mju­ka och åter­fuk­ta­de. Två till plus är att in­ne­hål­let är 100% na­tur­ligt och för­pack­ning­ar­na är åter­vin­nings­ba­ra. Läpp­stift, 149 kr, Burt’s Be­es. 05. EN STÅT­LI G HER­RE

Det är in­te förs­ta gång­en vi fast­nar för Lan­cô­mes ma­sca­ror och den här djär­va gent­le­man­nen blev snabbt en av vå­ra nya fa­vo­ri­ter. Fran­sar­na blir kol­svar­ta, se­pa­re­ra­de och fyl­li­ga. Vad mer kan man be­gä­ra? Mon­sieur Big, 375 kr, Lan­cô­me. 06. Eko­ma­ke Eko­lyx­mär­ket Estel­le & Thild ad­de­rar nu en ny pro­dukt­ka­te­go­ri till sitt hud­vårds­sor­ti­ment i form av en ur­här­lig ma­ke­upkol­lek­tion. Här hit­tar du allt från founda­tion, läpp­glans och sol­pu­der till bors­tar, allt i mju­ka och na­tur­nä­ra to­ner. Eko­lo­gisk ma­ke­up, 199–299 kr, Estel­le & Thild.

07. FÄRSK PRESS AD HUD­VÅRD

Färsk­pres­sad C-vi­ta­min är hu­vud­ingre­di­en­sen i den nya hud­vårds­se­ri­en med nam­net Fresh Pres­sed. Likt ett kost­till­skott till­sät­ter du de hög­kon­cen­tre­ra­de drop­par­na till din van­li­ga hud­vård, vil­ket ger hu­den mer lys­ter och en jäm­na­re och slä­ta­re hud­ton. Fresh Pres­sed Daily Boos­ter, 715 kr, Cli­ni­que.

08. BB- SE­RUM FÖR HÅ­RET

Med in­spi­ra­tion häm­tad från kos­me­ti­kens värld har Shu Ue­mu­ra ska­pat en ny och multi­funk­tio­nell pro­dukt som in­ne­hål­ler vär­me­skydd, jäm­nar ut hår­fib­rer­na, åter­fuk­tar och ger en sty­ling som hål­ler. Vi äls­kar det väl­dof­tan­de re­sul­ta­tet som är lätt, håll­bart och glan­sigt! Blow Dry Beau­ti­fi­er, 420 kr, Shu Ue­mu­ra.

09. BLONT SKIM­MER

En re­pa­re­ran­de och färg­för­stär­kan­de glans­spray som på ett na­tur­ligt sätt ne­ut­ra­li­se­rar gu­la to­ner och be­va­rar och åter­fuk­tar sling­at, blekt och grått hår. Vi äls­kar glan­sen den av­ger men vi mås­te hö­ja vår mins­ta var­nings­flag­ga för den go­da men star­ka dof­ten. Shim­mer.Me Blon­de, 249 kr, Ke­vin Murp­hy.

09. SMART SPF

För att sol­skydd ska fun­ge­ra mås­te det åter­ap­pli­ce­ras med jäm­na mel­lan­rum, vil­ket kan va­ra bö­kigt om man sam­ti­digt vill bä­ra ma­ke­up. Det pro­ble­met rå­der den här nya sol­skydds­spray­en bot på – den kan näm­li­gen spray­as ovan­på ditt smink. Mis­ten har sol­skydds­fak­tor 50 och ver­kar bå­de åter­fuk­tan­de och matt­gö­ran­de. Ge­ni­a­liskt om ni frå­gar oss! Idéal So­leil Fresh Fa­ce Mist, 169 kr, Vichy.

07

08

09

10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.