KREATIV VISIONÄR

Christop­her Bastin gick från prep­py till bo­ho när han i fjol läm­na­de Gant för en tjänst som kreativ chef på In­dis­ka. Pla­za Kvin­na blev ny­fik­na på den man som vill gö­ra In­dis­ka till Nor­dens mest in­spi­re­ran­de shop­ping­des­ti­na­tion.

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Ste­get från Gant till In­dis­ka kan tyc­kas stort. Vad var det som loc­ka­de dig dit?

– Att gå från prep­py till bo­ho var en väl­digt spän­nan­de ut­ma­ning. Jag vil­le ap­pli­ce­ra min kun­skap in­om ett an­nat seg­ment och att job­ba med In­dis­ka ger mig en bredd som få and­ra har. In­dis­ka hand­lar så myc­ket om färg och möns­ter – nå­got jag äls­kar. Myc­ket har hänt på In­dis­ka se­dan du blev kreativ chef. På vil­ket sätt tyc­ker du själv att du har satt ett av­tryck?

– In­dis­ka är In­dis­ka. Min av­sikt el­ler upp­gift har ald­rig va­rit att sät­ta min per­son­li­ga prä­gel på det. Vad In­dis­ka be­höv­de var att hit­ta till­ba­ka till ett tyd­ligt kre­a­tivt ut­tryck; att hit­ta ”In­dis­ka-loo­ken” och bör­ja de­sig­na sa­ker som kun­den vill ha. Det hand­lar om att ska­pa tyd­li­ga ra­mar för hur vi an­vän­der fär­ger, möns­ter, ty­ger och pass­form, bå­de in­om mo­de och in­om hem­in­red­ning. När ra­mar­na väl är på plats kan man hop­pa väl­digt högt in­nan­för dem.

Sen blir det all­tid li­te “Stof­fe” över det jag gör. Jag äls­kar ju pa­ti­na, vin­tage och in­di­go. Det kanske kom­mer ly­sa ige­nom li­te ibland, he­he ... Hur ser din vi­sion ut för In­dis­ka i fram­ti­den?

– Vi vill för­med­la käns­lan av en var­ma­re värld och bli Nor­dens mest in­spi­re­ran­de shop­pingupp­le­vel­se, bå­de fy­siskt och on­li­ne. Vi vill ska­pa sa­ker att äls­ka länge. När in­kö­pa­re och de­sig­ners från and­ra län­der kom­mer till Sve­ri­ge på in­spi­ra­tions­re­sor vill jag att de ska ha In­dis­ka som en gi­ven des­ti­na­tion, nå­got man in­te får mis­sa. Du har inga hög­sko­le­po­äng i ba­ga­get. Hur har du lyc­kats bli så fram­gångs­rik?

– Jag har va­rit på rätt plats vid rätt till­fäl­le, all­tid ta­git mig an jobb som va­rit väl­digt ut­ma­nan­de och all­tid job­bat med folk som är smar­ta­re och mer kre­a­ti­va än jag själv. Jag är bra på att vi­su­a­li­se­ra sa­ker, att se slut­re­sul­ta­tet fram­för mig och ska­pa en käns­la kring det. Mo­de, in­red­ning och livs­stil hand­lar om att säl­ja dröm­mar och en till­hö­rig­het, och jag äls­kar att pa­ke­te­ra det. Jag önskar fort­fa­ran­de att jag kun­de skis­sa, men an­nars bör­jar jag kom­ma över min aka­de­mis­ka ång­est. Vil­ka tren­der ser du i modevärlden i som­mar?

– Mas­sor av vitt och varmt sol­gult, bå­de som ac­cent­färg och på he­la plagg. Möns­ter­bil­den är en bland­ning av blom­migt och et­nis­ka print. Se­dan är det fort­fa­ran­de myc­ket fo­kus kring for­men på är­mar­na.

Klän­ning, 599 kr, In­dis­ka. CHRISTO PHER BASTIN GÖR: Cre­a­ti­ve Director på In­dis­ka. BAKGRUND: Ar­be­ta­de ti­di­ga­re på Gant i el­va år, varav de tre sista åren som Glo­bal Cre­a­ti­ve Director.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.