Jen­ni­fers 6 fa­vo­ri­ter

Allt jag be­hö­ver

Plaza Kvinna - - MODE - Jen­ni­fer winston mo­de­re­dak­tör

Äls­ka­de som­mar, änt­li­gen är du här! Som jag har läng­tat ef­ter att få bä­ra luf­ti­ga plagg och kän­na so­lens strå­lar vär­ma. Att vi­sa myc­ket hud så fort tem­pe­ra­tu­ren sti­ger har ald­rig rik­tigt va­rit min grej. Istäl­let sat­sar jag på lät­ta ma­te­ri­al och en le­dig pass­form, med tun­na skjor­tor som en­kelt kan kny­tas om till en tur­ban, topp el­ler kjol. Det kom­bi­ne­rar jag med ett par slap­pa byx­or, en bi­ki­ni som sit­ter på plats (och hål­ler allt på plats) och ett par slip in-san­da­ler. Släng in en sand­strand och ett gäng vän­ner så har jag allt jag be­hö­ver!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.