Mi­ni­test: Cre­me-con­ce­a­lers

Plaza Kvinna - - SKONHET -

NARS Soft Mat­te Com­ple­te Con­ce­a­ler.

Du be­hö­ver ba­ra nud­da den här mju­ka, krä­mi­ga och pig­ment­ri­ka con­ce­a­lern för att få upp till­räck­ligt av pro­duk­ten. Den läg­ger sig som en sam­mets­len hin­na som blir ett med hu­den. Ett an­nat plus är att den in­ne­hål­ler ett fler­tal hud­vår­dan­de in­gre­di­en­ser. Det en­da som gör att det in­te blir full pott är det väl till­tag­na pri­set. Pris: 310 kr. Be­tyg: 4,5/5

MAC Stu­dio Fi­nish Con­ce­a­ler.

Det här är en vat­ten­fast con­ce­a­ler som är lätt och krä­mig i kon­si­sten­sen. Den är dess­utom dryg, sit­ter he­la da­gen och ger bra täck­ning. Även den här va­ri­an­ten in­ne­hål­ler hud­vår­dan­de in­gre­di­en­ser men den har även­sol­skydds­fak­tor 35. Med and­ra ord är det här en pro­dukt som upp­fyl­ler al­la vå­ra kri­te­ri­er. Det blir in­te bätt­re än så här! Pris: 175 kr. Be­tyg: 5/5

Gi­org io Ar­man i Com­pact Cream Con­ce­a­ler.

Den här con­ce­a­lern in­ne­hål­ler nå­got mind­re pig­ment än de and­ra vil­ket gör att det krävs en stör­re mängd för att täc­ka de värs­ta ska­van­ker­na. Kon­si­sten­sen är krä­mig och blan­dar sig fint med hu­den. Det blir pluspo­äng för den snyg­ga för­pack­ning­en med spe­gel och pen­sel men mi­nus för det höga pri­set. Pris: 365 kr. Be­tyg: 3,5/ 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.