Ju mer du svet­tas, desto mer eff ek­tiv är din trä­ning

Plaza Kvinna - - FENOMEN -

Känns ditt trä­nings­pass in­te som en rik­tig pre­sta­tion för­rän du svet­tas or­dent­ligt? Tänk om! Hur ef­fek­tiv din trä­ning har va­rit kan in­te mä­tas i din tran­spi­ra­tion. Hur myc­ket du svet­tas be­ror på bå­de din dags­form, hur du trä­nar och hur di­na ge­ner ser ut. Hur myc­ket vi svet­tas är helt in­di­vi­du­ellt. Där­e­mot kan det va­ra så att din svett­mängd kan öka ju bätt­re kon­di­tion du får.

– Ju mer du svet­tas, desto mer väts­ka och sal­ter för­lo­rar krop­pen – nå­got som ju in­te sä­ger nå­got om ef­fek­ti­vi­te­ten av trä­ning­en. Där­e­mot kan du bli ex­tra trött av des­sa för­slu­ter, vil­ket kan miss­tol­kas som att du har bli­vit trött av själ­va trä­ning­en, sä­ger Gi­se­la van der Ster.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.