SOLSKYDDSSPECIAL

Plaza Kvinna - - SKONHET - Av su­san­ne bar­ne­kow

Vår äls­ka­de sol är li­ka här­lig som den kan va­ra far­lig. Sol­ex­po­ne­ring är in­te ba­ra den störs­ta an­led­ning­en till att vår hud åld­ras i för­tid, ut­an kan även le­da till all­var­li­ga häl­so­ef­fek­ter. För att du ska kun­na nju­ta till ful­lo av den vär­man­de som­mar­so­len har Pla­za Kvin­na ta­git re­da på fak­ta om dess skad­li­ga strå­lar och hur du bäst skyd­dar dig mot dem.

FAK­TA OM SO­LEN

När so­lens strå­lar når jor­den in­ne­hål­ler de bå­de UVA- och UVB-strå­lar. UVA-strå­lar­na når dju­pa­re ner i hud­lag­ren och bi­drar bland an­nat till att hu­den åld­ras i för­tid me­dan det främst är UVB-strå­lar­na som ger upp­hov till sol­bränd hud – det är när hu­den bränns som ris­ker­na ökar för att man ska ut­veck­la nå­gon form av hudcan­cer. Så din sol­skydds­pro­dukt be­hö­ver allt­så in­ne­hål­la skydd mot bå­da ty­per av UV-strå­lar. Tänk på att so­len ly­ser som star­kast mitt på da­gen, mel­lan kl 11 och15. Det är då ex­tra vik­tigt att skyd­da sig el­ler kanske helt för­sö­ka und­vi­ka so­len.

SOL­SKYDD

Sol­skyd­det fun­ge­rar ge­nom att ab­sor­be­ra och/ el­ler re­flek­te­ra de UVA-och UVB-strå­lar som når hu­den. Var no­ga med att lä­sa på om hur ditt sol­skydd fun­ge­rar; hur of­ta och hur myc­ket du be­hö­ver ap­pli­ce­ra för att det ska ge till­räck­ligt skydd. Det skil­jer sig näm­li­gen åt mel­lan oli­ka pro­duk­ter. Som rikt­lin­je bör du smör­ja in dig varan­nan tim­me, el­ler ef­ter att du ba­dat el­ler svet­tats myc­ket. Men det finns även sol­skydd som hål­ler ex­tra länge och är vat­ten­re­si­sten­ta. Un­ge­fär sex teske­dar sol­skydds­me­del be­hövs för att skyd­da he­la krop­pen på en nor­mal­stor vux­en per­son. Det är vik­tigt att kom­ma ihåg att solkräm ald­rig ger ett full­stän­digt skydd mot so­len, då al­la pro­duk­ter släp­per ige­nom en del strål­ning. Så ibland kanske en t-shirt el­ler en snygg tu­ni­ka kan va­ra bra att an­vän­da un­der de tim­mar då so­len är som star­kast.

SPF- NIVÅER

Hur stor är egent­li­gen skill­na­den mel­lan de oli­ka sol­skydds­ni­vå­er­na? SPF-siff­ran vi­sar i snitt hur myc­ket sol­skyd­det ab­sor­be­rar och/ el­ler re­flek­te­rar de skad­li­ga strå­lar­na. Du bör all­tid an­vän­da minst SPF 15, och trots att man skul­le kun­na tro att SPF 30 ger dub­belt så myc­ket skydd så är det in­te rik­tigt så det fun­ge­rar. Så­här myc­ket skydd ger de van­li­gas­te SPF-ni­vå­er­na. SPF 6–10 – lågt skydd. SPF 15–25 – me­del­högt skydd. SPF 30–50 – högt skydd. SPF 50+ – myc­ket högt skydd.

HÅ­RET DÅ?

Även hå­ret kan ta myc­ket ska­da av so­len. Det finns vis­sa hår­vårds­pro­duk­ter, som scham­po och bal­sam, som in­ne­hål­ler UV-skydd men du kan även bätt­ra på med en spe­ci­a­lan­pas­sad sol­skydds­spray. El­ler var­för in­te an­vän­da en snygg sol­hatt el­ler scarf?

En an­sikts­kräm som dof­tar svagt av ci­trus och in­ne­hål­ler ef­fek­ti­va an­tiox­i­dan­ter. Pre­ven­tion+ Daily Ul­ti­ma­te Pro­tec­tion Mo­istu­ri­zer med SPF 50, 430 kr, IMAGE Skin­ca­re.

En här­lig BB-cream som åter­fuk­tar, jäm­nar ut och täc­ker. Kom­mer i tre oli­ka ny­an­ser som gör det lätt att ska­pa en sub­til kon­tu­re­ring el­ler att mixa till sin per­fek­ta ny­ans. BB Ma­te Con­tou­ring 1.2.3 Kit med SPF 30, 305 kr, Dr. Jart.

Sol­hatt, 149 kr, El­los.

Ett ned­mat­tan­de och lätt täc­kan­de sol­skydd i pu­der­form – som kom­mer i en otro­ligt smi­dig för­pack­ning. Sun­for­get­tab­le Sun Pro­tec­tion med SPF 30, 599 kr, Co­lor Sci­ence.

EOS läpp­bal­sam ger en lång­va­rig åter­fukt­ning och har en frisk ci­tron­doft. Acti­ve Pro­tec­tion läpp­bal­sam med SPF 15, 69 kr, EOS.

Ett smi­digt, vat­ten­re­si­stent stick som är per­fekt att slänga ner i väs­kan. An­vänds på ex­tra ut­sat­ta om­rå­den som läp­par, nä­sa och kin­der. Sun Stick med SPF 20, 89 kr, ACO.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.