In­ter­vju med Goog­les Sve­ri­ge­chef An­na Wikland.

Plaza Kvinna - - NEWS -

Tap­pa­de du mo­ti­va­tio­nen till att trä­na i sam­ma ve­va som du stämp­la­de ut från job­bet? Det kan kän­nas trögt att kom­ma igång igen ef­ter la­ta da­gar i sol­sto­len. Ba­ra lugn, hjälp finns att få! Ca­ro­li­ne Nils­son ar­be­tar som PT och de­lar med sig av si­na bäs­ta tips på hur man kic­kar igång trä­nings­lus­ten – och hål­ler den vid liv. I vil­ken än­de ska man bör­ja när man vill kom­ma igång med trä­ning­en?

– Bör­ja med att fun­de­ra över vil­ken livs­stil du har idag och vil­ken livs­stil du skul­le vil­ja ha. Lis­ta de va­nor du vill skaf­fa dig och tänk över vil­ka för­änd­ring­ar som be­hö­ver gö­ras för att nå dit. Ge­nom att frå­ga dig själv hur du kan gö­ra för att få in mer var­dags­mo­tion och hur du kan gö­ra för att trans­por­te­ra dig mer med krop­pen istäl­let för med bi­len så öpp­nar du upp för lös­ning­ar istäl­let för att be­grän­sas av hin­der. Hur hål­ler man mo­ti­va­tio­nen up­pe om det känns trögt?

– Fun­de­ra på om det finns nå­gon an­nan än du själv som vin­ner på att du har en bätt­re häl­sa. Of­ta är det lät­ta­re att mo­ti­ve­ra sig med ”jag trä­nar re­gel­bun­det för att jag vill kun­na hänga med i bar­nens tem­po och ak­ti­vi­te­ter”. Ett an­nat knep som bru­kar va­ra bra är att fun­de­ra över si­na pen­sions­år. Ju bätt­re skick krop­pen är i desto läng­re kom­mer den att fun­ge­ra. Allt går in­te att sty­ra för­stås, men grund­för­ut­sätt­ning­ar­na är bätt­re med en funk­tio­nell och stark kropp. Vad ska man tän­ka på när man sät­ter upp mål?

– Testa dig fram. Det är van­ligt att man sät­ter mål som se­dan in­te hål­ler i läng­den,

som blir svå­ra att kom­bi­ne­ra med var­da­gen. Det gör ing­et. Änd­ra och sätt nya mål. Se­dan be­hö­ver det in­te va­ra sam­ma mål var­je vec­ka. Många har som mål att trä­na fy­ra gång­er i vec­kan. Ge­nom att änd­ra det till 3-5 gång­er i vec­kan så blir det ibland tre och ibland fem, och bå­da två känns okej. Hur upp­rätt­hål­ler man si­na go­da va­nor i långa lop­pet?

– Fun­de­ra på ditt ”var­för”. Var­för vill jag det här? Vill jag verk­li­gen det här? Det är vik­tigt att fun­de­ra på vad man är be­redd att off­ra. Du kom­mer att be­hö­va sä­ga nej till saker som du sä­ger ja till idag för att kun­na fri­gö­ra tid till trä­ning, och pla­ne­ra kos­ten på ett mer håll­bart sätt, till ex­em­pel. Har du någ­ra tips på hur man han­te­rar bak­slag?

– Job­ba med del­mål. Det är lät­ta­re att ta nya tag om man kän­ner att man kom­mer fram­åt och då blir det in­te ”till­ba­ka på ru­ta ett”. Det är oer­hört van­ligt att en form­re­sa går två steg fram­åt och ett bak­åt, och det är helt okej. Det går att nå si­na mål på det sät­tet ock­så. Om man in­te kän­ner att man hit­tar tid till trä­ning – vad gör man?

– Pri­o­ri­te­rar. Alla män­ni­skor har li­ka myc­ket tid: 24 tim­mar per dygn. Frå­gan är hur man väl­jer att an­vän­da den. Husä­ga­re har en för­må­ga att läg­ga mer tid på sin träd­gård än på sin kropp och gnäl­ler över rygg­värk he­la li­vet. Det är ett ex­em­pel, det är ing­et fel med träd­gårds­ar­be­te, men det är lätt hänt att pro­jek­tet blir för tidskrä­van­de vil­ket gör att trä­ning­en of­ta stryks. För att hin­na trä­na är det vik­tigt att fun­de­ra på hur myc­ket tid man läg­ger på and­ra saker i li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.