trä­ning

Finn ditt in­re lugn

Plaza Kvinna - - NEWS - Av Sa­ga Pet­ters­son

När hon på en strand i Thai­land blev till­frå­gad om hon vil­le föl­ja med på akroyo­ga kun­de hon in­te lå­ta bli att tac­ka ja. Till en bör­jan för­stod hon ingen­ting. An­das ge­nom nä­san och stå i märk­li­ga po­si­tio­ner med namn som den nedåt­gå­en­de hun­den? Men ef­ter att ha sett det där skim­ret i de re­dan in­vig­da yo­gi­sar­nas ögon vil­le hon nå dit själv. Idag är yo­ga hen­nes livs­stil.

– Jag är så tack­sam över att jag hit­tat nå­got som fun­kar för mig. Det finns sä­ker­li­gen tu­sen­tals tek­ni­ker och till­vä­ga­gångs­sätt att lan­da i en lik­nan­de när­va­ro; skri­va, sur­fa, sjunga, spe­la… Vad vi gör spe­lar nog mind­re roll, hu­vud­sa­ken är ju att det fun­kar! För ut­an när­va­ro tyc­ker jag att li­vet känns tomt och me­nings­löst. Var­för tyc­ker du att man ska bör­ja med yo­ga?

– Jag kan väl egent­li­gen ba­ra ta­la för mig själv och vil­ka po­si­ti­va ef­fek­ter yo­gan ger mig var­je dag men jag tror nog de fles­ta män­ni­skor, kanske fram­förallt de som le­ver i vårt väs­ter­länds­ka stres­si­ga sam­häl­le, kan få sto­ra för­de­lar av att ut­ö­va yo­ga i nå­gon form. En stund att lan­da i sig själv, hit­ta när­va­ro och kän­na in sin kropp bor­de väl va­ra nå­got för alla? På vil­ket sätt kän­ner du att yo­ga på­ver­kar dig?

– Jag kän­ner att yo­gan är min ”me­di­cin” typ 24 tim­mar om dyg­net. Allt­i­från att den gör att jag so­ver bätt­re och får en fris­ka­re kropp till att den hjäl­per mig att hit­ta di­stans i oli­ka si­tu­a­tio­ner i var­da­gen och bli mer självre­flek­te­ran­de i mi­na relationer. Allt runt om­kring oss för­änd­ras ju he­la ti­den. Ibland hän­der det bra saker, ibland då­li­ga. Me­di­ta­tio­nen och yo­gan fun­kar li­te som ett skydd för mig mot des­sa ytt­re för­änd­ring­ar. Själv­klart kan jag va­ra ne­re en dag och kän­na mot­gång­ar men jag kom­mer of­tast ur den ne­ga­ti­vi­te­ten gans­ka fort. Hur myc­ket tid mås­te man läg­ga ned för att ge­nom­fö­ra ett pass?

– Det be­ror väl­digt myc­ket på per­son och livs­stil men mitt tips är att hell­re få till ett kor­ta­re yo­ga­pass var­je dag än ett långt en gång i vec­kan. Jag tror myc­ket på att få in ru­ti­nen. En bra start är att ge sig själv en kvart var­je mor­gon för att ba­ra va­ra i krop­pen. Un­der den­na kvart kanske man rör krop­pen till mu­sik, gör en kropps­scan­ning i still­het el­ler ut­för ett gäng sol­häls­ning­ar – det spe­lar ing­en roll vad du gör så länge fo­kus är på dig själv och på för­nim­mel­ser­na i krop­pen. Har du någ­ra tips på hur man kopp­lar av om man gör yo­ga hem­ma?

– Stäng av mo­bil och da­tor, ljud­löst räc­ker in­te. Hit­ta en här­lig plats i hem­met där du all­tid yo­gar. Jag lå­ter till och med min yo­ga­mat­ta lig­ga ut­rul­lad där jämt som en fin li­ten på­min­nel­se. Gör gär­na my­sigt på den plat­sen med ex­em­pel­vis le­van­de ljus, rö­kel­se och väx­ter. Det bru­kar of­tast va­ra lät­tast att kopp­la av när alla and­ra so­ver el­ler när ing­en är hem­ma. För mig fun­kar ti­dig mor­gon all­tid bäst. Vad be­hö­ver man för att ut­fö­ra yo­ga hem­ma?

– Den fi­na med yo­ga är att det en­da du be­hö­ver är en yo­ga­mat­ta! När det kom­mer till klä­der och pry­lar bryr jag mig ge­ne­rellt in­te så myc­ket men när det hand­lar om just yo­ga­mat­tor är jag li­te av en snobb. Jag kan bli ga­len av att yo­ga på en mat­ta jag in­te tyc­ker om. För mig är grep­pet och tjock­le­ken på mat­tan A och O. Hur hit­tar man ti­den i en stres­sig var­dag?

– Man pri­o­ri­te­rar! Oav­sett om vårt sche­ma är fullspäc­kat så kan vi all­tid ge oss själ­va någ­ra mi­nu­ter om da­gen till att lan­da i krop­pen och i stun­den; en li­ten stund av egen tid där vi kan släp­pa allt gö­ran­de och ba­ra va­ra. Finns vil­jan går det att hit­ta ti­den. Gi­vet­vis är det svårt att hit­ta vil­jan in­nan man fått upp­le­va yo­gans här­li­ga ef­fek­ter men jag vill verk­li­gen re­kom­men­de­ra ALLA att ge yo­gan en chans, spe­ci­ellt de som kän­ner att de in­te har tid.

jo­se­fi­ne bengts­son Ål­der: 30 år. Gör: Yo­ga­lä­ra­re och dri­ver re­se­fö­re­ta­get Yo­gi­a­ka­de­min. ak­tu­ell: Med bo­ken Yo­ga och me­di­ta­tion; lär dig lyssna på din kropp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.