mode

De se­nas­te mo­deny­he­ter­na

Plaza Kvinna - - NEWS -

In­spi­ra­tio­nen till hös­tens smyc­ken hos Sop­hie by Sop­hie är häm­tad bå­de från de ra­ka och geo­met­ris­ka lin­jer­na från Art De­co­e­ran och från de na­tur­li­ga for­mer­na av väx­ter och blom­mor från Art No­veau. Den nya kol­lek­tio­nen som lan­se­ras i au­gusti har där­för fått nam­net New De­co och rym­mer bland an­nat vack­ra löv­for­ma­de hals­band, bro­scher och ör­häng­en i oli­ka stor­le­kar.

– Jag tyc­ker att de här tids­pe­ri­o­der­na in­ne­hål­ler så många fa­sci­ne­ran­de ele­ment vad gäl­ler for­mer och möns­ter. Bå­de de geo­met­ris­ka for­mer­na i Art De­co och ro­man­ti­ken och na­tu­ra­lis­men i Art Nou­veau är loc­kan­de, sä­ger de­sig­nern Sop­hie Gyl­len­ham­mar Matts­son.

TIPS! Knäpp skjor­tan he­la vägen upp så har du en stil som bå­de är pro­per och chic.

Ör­hänge, 1 300 kr, Sop­hie by Sop­hie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.