meg­han scott

Plaza Kvinna - - MEDARBETARE -

sty­list Meg­han Scott kom­mer från To­ron­to, men kär­le­ken tog hen­ne till slut till Sve­ri­ge. Dä­re­mel­lan har hon hun­nit fyl­la sitt CV med en rad drömupp­drag.

– Jag drog till New York ef­tersom jag äls­kar mode och vil­le va­ra mitt i mo­dets hjär­ta. Väl där blev jag as­si­stent till topp­sty­lis­ten Jay Mas­sac­ret. Jag fick job­ba med någ­ra av mi­na fa­vo­rit­mo­del­ler, kän­di­sar och fo­to­gra­fer. (Läs: Scar­lett Jo­hans­son, Chloë Se­vig­ny, Ry­an McGin­ley och Da­vid Armstrong). Jag sty­la­de så små­ning­om mi­na eg­na jobb och blev pub­li­ce­rad i tid­ning­ar som The Fa­der, To­kion och Brit­tis­ka GQ. Se­dan flyt­ta­de jag till Lon­don för att va­ra med och dri­va Plasti­que Ma­ga­zi­ne. I det här num­ret har du sty­lat mo­de­job­bet på si­dan 90. Be­rät­ta om in­spi­ra­tio­nen bakom job­bet?

– För att hit­ta in­spi­ra­tion gick jag till­ba­ka i ti­den, till en tid fö­re so­ci­a­la me­di­er, då man lev­de dag för dag. En tid då man kun­de nju­ta av lyx ut­an att be­hö­va vi­sa upp den för and­ra he­la ti­den. Man min­des sin se­mes­ter ge­nom ett vy­kort, ett snabbt ut­lands­sam­tal och så små­ning­om ge­nom ett fo­to­al­bum. Vil­ket är ditt mest min­nesvär­da jobb?

– Det är för­mod­li­gen he­la den gre­jen med att va­ra en sing­el­mam­ma och bo i ett främ­man­de land ut­an min fa­milj, me­dan jag fri­lan­sa­de och drev ett mo­de­ma­ga­sin till­sam­mans med en vän.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.