FÅ FART PÅ DIN KAR­RIÄR

Plaza Kvinna - - LIVSSTIL -

Trivs du ing­et vi­da­re på ditt ar­be­te? Kän­ner du dig omo­ti­ve­rad ef­ter se­mestern? El­ler vill du kanske ba­ra pre­ste­ra än­nu bätt­re? Kar­riär­coachen Kristi­na När­man hjäl­per dig att hit­ta glö­den på job­bet och upp­nå din ful­la po­ten­ti­al. Har du någ­ra tips på hur man pre­ste­rar på topp på job­bet?

– Jag tror att det först och främst hand­lar om att lyssna på vad du själv vill. Det är så lätt att dras med i alla måsten där ute. För att du ska nå din ful­la po­ten­ti­al och pre­ste­ra på topp mås­te du gil­la det du gör! Slu­ta an­pas­sa dig och för­sö­ka pas­sa in i ett för­de­fi­ni­e­rat fack. Det hand­lar till ex­em­pel om att fo­ku­se­ra på di­na styr­kor. Vi har en in­tres­sant idé i Sve­ri­ge om att vå­ra ut­veck­lings­om­rå­den är vå­ra svag­he­ter. Men är­ligt, hur många kän­ner du som bli­vit fram­gångs­ri­ka på si­na svag­he­ter? Gör mer av det du är bra på och vill bli än­nu bätt­re på! Hur kan man hit­ta ny mo­ti­va­tion när gnis­tan för­svun­nit?

– Ett tips är att va­ra ob­ser­vant på vad du fo­ku­se­rar på. Vår hjär­na är fan­tas­tisk och hjäl­per oss att fil­tre­ra in­for­ma­tion ba­se­rat på vad vi le­tar ef­ter. Det be­ty­der att om du he­la ti­den tän­ker på hur omo­ti­ve­rad du är så kom­mer du att hit­ta fler och fler be­vis för att det är sant. Hjälp istäl­let din hjär­na att le­ta ef­ter det som fak­tiskt är in­spi­re­ran­de. Av­slu­ta var­je dag med att skri­va ner så­dant du gjort som kän­des kul och som du är stolt och glad över att du åstad­kom­mit. Ett an­nat tips är att testa att gö­ra saker an­norlun­da. Det kan va­ra så en­kelt som att flyt­ta mor­gon­mö­tet från kon­to­ret till ett my­sigt café i när­he­ten. Om man in­te trivs på job­bet, mås­te man sä­ga upp sig el­ler finns det and­ra för­änd­ring­ar man kan gö­ra?

– Det mås­te man så klart in­te! Det går väl­digt of­ta att gö­ra för­änd­ring­ar där man är. Först hand­lar det om att iden­ti­fi­e­ra vad det är som gör att du in­te trivs. Hand­lar det om vad du gör, sät­tet du gör det på el­ler nå­got an­nat? Fun­de­ra på hur du skul­le vil­ja ha det istäl­let. Kan du för­änd­ra det på egen hand? I så fall är det ba­ra att sät­ta igång. Om in­te, våga pra­ta med din chef el­ler di­na kol­le­gor och be­rät­ta vad du vill. Hur ska man tän­ka när man sät­ter man upp mål och stra­te­gi­er för sin kar­riär?

– Jag är in­te sä­ker på att sät­ta upp mål och stra­te­gi­er i tra­di­tio­nell me­ning är så him­la vik­tigt. Det jag an­ser va­ra vik­ti­gast av allt är att du an­vän­der din egen de­fi­ni­tion av fram­gång. Det är så lätt att dras med i vad vi tror att and­ra tyc­ker är fram­gångs­rikt. I ar­bets­li­vet finns många giv­na fram­gångs­pa­ra­met­rar – hög lön, fin ti­tel, mer an­svar. Men är det verk­li­gen det som är vik­tigt för dig?

Om du är för de­tal­je­rad i din mål­sätt­ning kom­mer du ock­så att mis­sa en mas­sa möj­lig­he­ter. Så istäl­let för mål skul­le jag sä­ga att det hand­lar om att sät­ta en rikt­ning. Men det kan na­tur­ligt­vis va­ra svårt att ve­ta vad även den är ibland. Då är mitt tips att ta det lugnt! Det kan kän­nas som att du är den en­da som in­te har en aning, men det är många som in­te vet vad de vill i ar­bets­li­vet! Där­e­mot är det vik­tigt att du av­sät­ter tid för att fak­tiskt re­flek­te­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.