10 Skön­hetsny­he­ter

att hål­la koll på i ok­to­ber

Plaza Kvinna - - Skönhet / Nyheter -

01. BLO MSTRA NDE MAGI

Likt en väl­dof­tan­de bloms­teräng för­förs vi av Guc­ci Bloom, med doft­no­ter från vi­ta blom­mor som ara­bisk jas­min och tu­be­ros som blan­dats upp med vi­ol­rot och ki­ne­sisk kap­ri­fol. Dof­tens ska­pa­re me­nar att den ska för­flyt­ta oss till en plats som ba­ra finns i fan­ta­sin. Vi är be­red­da att hål­la med! Eau de Par­fum, 895 kr/50 ml, Guc­ci.

02. Na­tur­ligt sol­kyss t

Trots att vi in­te vi­sar sär­skilt myc­ket hud på hös­ten vill vi gär­na be­hål­la som­ma­rens frä­schör, och vägen dit går ge­nom en bra brun ut­an sol-pro­dukt. Vi har för­äls­kat oss i Tan Lux­es na­tur­li­ga BUS-se­rie som ut­ö­ver att ge hu­den en ga­let snygg färg, är full­prop­pad med mas­sor av hud­vår­dan­de ingre­di­en­ser. Brun ut­an sol-pro­duk­ter, 289–549 kr, Tan Luxe.

03. FRA NSK MA­KE­UP

Väck din in­re fran­sys­ka till liv med & Ot­her Sto­ri­es spril­lans nya ma­ke­upse­rie där al­la aspek­ter av kol­lek­tio­nen är in­spi­re­ra­de av Frank­ri­ke, från fär­ger och ingre­di­en­ser till es­te­tik. Lin­jen har fått nam­net Pa­ris Ate­li­er och in­ne­hål­ler pro­duk­ter för kin­der, läp­par, ögon, nag­lar och bas. Pa­ris Ate­li­er ma­ke­up, 90–259 kr, & Ot­her Sto­ri­es.

04. BEAU­TY FLA SH

Pixi har ny­li­gen lan­se­rat en all­de­les un­der­bar ro­sa hud­vårds­dröm. Den ol­je­fria cre­men ger en in­ten­siv åter­fukt­ning och fun­ge­rar även som en mask och en pri­mer för din ma­ke­up. Den ul­ti­ma­ta hud­räd­da­ren i nö­den! Ro­se Flash Balm, 399 kr, Pixi.

05. BOO STa hu­den

Ge din hud en dag­lig vi­ta­min­boost med hjälp av C15 Su­per Boos­ter, som är full­prop­pad med hud­hjäl­tar som C- och E- vi­ta­min, fe­rul­sy­ra och hy­a­lu­ronsy­ra. Pro­duk­ten ver­kar ge­nom att lju­sa upp och jäm­na ut hud­to­nen sam­ti­digt som den ger en fas­ta­re hud­kva­li­tet. En­dast någ­ra drop­par be­hövs, och den vat­ten­lik­nan­de kon­si­sten­sen ab­sor­be­ras snabbt av hu­den. Re­sist C15 Su­per Boos­ter, 499 kr, Pau­la’s Cho­ice.

08. läc­kert lac­kat

Med in­bju­dan­de namn som Eter­nal Mid­night, Li­lac Eclip­se och Hyp­no­tic Dreams fres­tas vi av CND:s nya na­gel­lack för hös­ten. Kol­lek­tio­nen be­står av sex oli­ka lack och den läck­ra färgska­lan skif­tar mel­lan me­tal­lis­ka och mörkt bä­ri­ga to­ner som lig­ger helt rätt i ti­den just nu. Na­gel­lack, Night­spell, 145 kr, CND.

09. 3- in- 1

Vem äls­kar in­te en bra mul­ti­pro­dukt? Vi kan i al­la fall in­te få nog av den här na­tur­li­ga an­sikts­mis­ten som fun­ge­rar bå­de som en to­ner med ren­gö­ran­de och fukt­gi­van­de egen­ska­per och som en set­ting spray för ma­ke­up. Nämn­de vi att den är helt na­tur­lig? An­sikts­mist, Vi­tal Uni­fi­er, 375 kr, Nu­o­ri.

10. LI MITERA D UPPLA GA

Likt en gnist­ran­de di­a­mant i höst­nat­ten fång­ar YSL:s Black Opi­um vår upp­märk­sam­het. Med sam­ma för­fö­ris­ka in­ne­håll har nu flas­kan fått en ny skrud i li­mi­te­rad upp­la­ga som är av­sedd att bli ett sam­lar­ob­jekt. Vi stäl­ler gär­na flas­kan på förs­ta par­kett i bad­rums­hyl­lan! Eau de Par­fum, 755 kr/50 ml, YSL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.