AMAN­DA HOLMS­TEN

Plaza Kvinna - - Medarbetare -

ma­ke­up-ar­tist I det här num­ret har Aman­da Holms­ten gjort ma­ke­up och hår i ac­ces­so­ar­job­bet på si­dan 82. Hon är bo­satt i Stock­holm, men fri­sör­dröm­mar­na fanns där re­dan un­der upp­väx­ten i Sundsvall.

– När det var dags att sö­ka till fri­sör­sko­lan kom jag ty­värr in­te in så jag fick istäl­let ta sa­ken i eg­na händer. Jag tja­ta­de till mig en prak­tik­plats på en fri­sörsa­long vil­ket se­dan led­de till en an­ställ­ning och en lär­lings­ut­bild­ning. Någ­ra år se­na­re var jag ut­bil­dad fri­sör och på den vägen är det. Vil­ket är det mest min­nesvär­da job­bet du gjort?

– Jag skul­le sä­ga att det är mix­en av allt som jag har fått upp­le­va. Jag ha­de ex­em­pel­vis en fan­tas­tisk kvin­na som stam­kund när jag jobbade som fri­sör på sa­long. Hon var 85+ och ha­de en otro­lig livs­gläd­je och en be­und­rans­värd syn på li­vet vil­ket gjor­de ett stort av­tryck. Men jag har ock­så som hår­sty­list fått se och upp­le­va plat­ser som man kanske an­nars in­te får chan­sen att gö­ra. Jag minns ex­em­pel­vis ett jobb i Nor­ge där vi plå­ta­de up­pe i ber­gen på de mest fan­tas­tis­ka plat­ser­na. Det ska tilläg­gas att vägar­na var av­stäng­da vis­sa da­gar för att det var för far­ligt att ta sig upp med bi­lar, så al­la da­gar styr­des helt och hål­let av vädret. Vil­ket är ditt bäs­ta beau­ty-knep?

– Här skul­le jag vil­ja sva­ra vat­ten och sömn men ty­värr så föd­des jag in­te med fan­tas­tis­ka ge­ner så det räc­ker ty­värr in­te, he­he. Jag skul­le sä­ga re­gel­bund­na an­sikts­be­hand­ling­ar och en bra in­pack­ning till hå­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.