MAN­CHES­TER MANIA

Plaza Kvinna - - Just Nu / Spaning -

The Cords & Co är förs­ta mo­de­va­ru­mär­ke i värl­den att er­bju­da ett sor­ti­ment helt i man­ches­ter. Och de slår på stort från start. I sam­band med lanseringen av den förs­ta kol­lek­tio­nen öppnar de in­te ba­ra en webb­s­hop ut­an även bu­ti­ker i New York, Pa­ris, Lon­don och Los Ang­e­les, samt två bu­ti­ker i Stock­holm. För att få ve­ta mer om kon­cep­tet tog vi oss en prat­stund med de­sig­nern Lin­néa Bach Gär­de. Var­för just man­ches­ter?

– Där­för att det in­te finns nå­gon på mark­na­den som fo­ku­se­rar en­dast på man­ches­ter, trots att det är ett väl­digt om­tyckt och an­vänd­bart ma­te­ri­al. När vi frå­ga­de runt vad män­ni­skor tyc­ker om idén och om man­ches­ter upp­täck­te vi dess­utom att näs­tan al­la som pra­tar om ma­te­ri­a­let gör det på ett varmt sätt, där­för att de of­ta har ett spe­ci­fikt min­ne kopp­lat till det. Jag minns själv när jag fick min förs­ta man­ches­ter­kjol. Jag väg­ra­de att ta av den. Trots att det var höst och jät­te­kallt gick jag där med min man­ches­ter­kjol och ba­ra ben och var hur nöjd som helst! Hur tyc­ker du att man ska bä­ra man­ches­ter?

– Hos oss är i stort sett al­la plagg i man­ches­ter. Vi har allt från fin­spå­rig man­ches­ter som näs­tan lik­nar sam­met till gröv­re va­ri­an­ter där rän­der­na fram­står tyd­ligt. Det är jät­tesnyggt att bä­ra bå­da sor­ter­na till­sam­mans, bå­de upp­till och ned­till, men vi säl­jer även ett få­tal sweatshirts och van­li­ga t-shirts som man kan kom­bi­ne­ra med om man vill. Vi öns­kar dels att man­ches­ter ska bli ett själv­klart al­ter­na­tiv till de­nim och dels att kon­su­men­ter ibland väl­jer en cool jac­ka och byx­or i man­ches­ter istäl­let för den klas­sis­ka ko­sty­men. Var­för väl­jer ni att öpp­na så många bu­ti­ker på en gång?

– Det be­ror väl kanske främst på mär­kets grun­da­re, Mi­kael Sö­derlindh. Han är en allt el­ler ing­et-per­son och vill sat­sa or­dent­ligt nu när vi väl gör det här. Har ni någ­ra and­ra pla­ner för fram­ti­den?

– Just nu fo­ku­se­rar vi mest på att jong­le­ra allt vi har dra­git igång. Men jag kan av­slö­ja att vi har många spän­nan­de sam­ar­be­ten på gång med kän­da namn och va­ru­mär­ken såsom East­pak och DJ Har­vey. Des­sa sam­ar­be­ten med fle­ra kom­mer att lan­se­ras lö­pan­de un­der hös­ten, så håll ut­kik!

Jac­ka, 1 899 kr, The Cords & Co.

Byx­or, 1 399 kr, The Cords & Co.

Kjol, 1 099 kr, The Cords & Co.

Lin­néa Bach Gär­de är de­sig­ner på ny­star­ta­de The Cords & Co.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.