Håll bar desi gn

Plaza Kvinna - - Just Nu / Spaning -

Den här hös­ten går Dag­mar till­ba­ka till si­na röt­ter och kny­ter an till va­ru­mär­kets de­sig­narv ge­nom att sät­ta fo­kus på stic­ka­de plagg. Som en del av höst­kol­lek­tio­nen lan­se­rar man i ok­to­ber en mind­re kol­lek­tion i håll­bar­he­tens tec­ken, med fo­kus på ma­te­ri­al som tar hän­syn till bå­de mil­jön, an­vän­da­ren och till­ver­ka­ren. Kol­lek­tio­nen be­står av sju oli­ka stic­ka­de plagg som är till­ver­ka­de i la­maull och mu­le­sing-fri me­ri­noull som är snällt mot hu­den och har en hög­re kva­li­tet vil­ket ger plag­gen en läng­re livs­längd. Ut­ö­ver håll­bar­hets­tänk och spän­nan­de de­sign får du som bonus ett plagg som in­te blir nop­pigt!

Trö­ja, 3 295 kr, Dag­mar.

Po­lo­trö­ja, 2 995 kr, Dag­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.