Lek ful­la for­mer

Plaza Kvinna - - Just Nu / Spaning -

I sam­band med att COS släp­per sin förs­ta de­sign­bok Cre­a­ting with Sha­pes, lan­se­rar man även en kläd­kol­lek­tion med sam­ma namn. El­va plagg har ska­pats med de in­no­va­ti­va tek­ni­ker som be­skrivs i boken, fram­tag­na av Us­ha Dos­hi, lä­ra­re vid Royal Col­lege of Art. Fo­kus lig­ger på plag­gens in­no­va­ti­va for­mer me­dan färgska­lan är mer ned­to­nad i vitt, svart, hav­re och ma­rin­blått. Bland fa­vo­ri­ter­na i kol­lek­tio­nen finns den lju­sa ull­kap­pan med geo­met­ris­ka veck bak­till och den ma­rin­blå asym­met­ris­ka si­denklän­ning­en med struk­tu­re­ra­de dra­pe­ring­ar.

Kap­pa, 3 500 kr, COS.

Klän­ning, 1 350 kr, COS.

Topp, 690 kr, COS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.