TIT­TA PÅ

Vår tid är nu SVT

Plaza Kvinna - - Kultur -

Den 2 ok­to­ber är det premiär för en av SVT:s störs­ta dra­ma­sats­ning­ar nå­gon­sin. Vår tid är nu är en pas­sio­ne­rad fa­mil­jekrö­ni­ka i 20 av­snitt om kär­lek, kon­flik­ter och svek.

Vid si­dan av Su­zan­ne Reu­ter, Adam Lund­gren och Peter Dal­le ser vi den unga skå­di­sta­lang­en Hed­da Sti­ernstedt i rol­len som Ni­na. Hon är fa­mil­jens yngs­ta barn, vill dri­va jazz­klubb och väg­rar att in­ord­na sig i då­ti­dens ide­al för en ung kvin­na. Att hon se­dan för­äls­kar sig i kökspoj­ken Cal­le le­der till en kär­leks­hi­sto­ria som ut­ma­nar klass­grän­ser­na

– Jag spe­lar hen­ne från att hon är 19 år än­da fram till att hon är 36 år. Den all­ra störs­ta ut­ma­ning­en har va­rit att be­hål­la ka­rak­tä­ren men få hen­ne att åld­ras tro­vär­digt. Att varken spe­la hen­ne för barns­ligt i bör­jan el­ler för gam­malt mot slu­tet. Att ge­stal­ta näs­tan 20 år av ett liv och allt vad det in­ne­bär med sorg och gläd­je. Vad var mest minnesvärt un­der in­spel­ning­en?

– Allt! Det är ett helt otro­ligt team av män­ni­skor att job­ba med. Stäm­ning­en har va­rit fan­tas­tisk, och det är få för­un­nat. Och att få upp­le­va allt från fyr­tio- till sex­tio­ta­let i mini­for­mat; po­li­ti­ken, mu­si­ken, tren­der­na. Att få gö­ra tre år­tion­den un­der 1,5 år har va­rit helt sjukt kul!

Dra­ma­se­ri­en Vår tid är nu har premiär den 2 ok­to­ber på SVT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.