Vå­gen

24 sep t–23 ok t

Plaza Kvinna - - Astro / Oktober -

Nya in­komst­möj­lig­he­ter kan för­bätt­ra din eko­no­mi. Sat­sa på med­vet­na för­änd­ring­ar i nä­ra re­la­tio­ner som ska­par bätt­re ba­lans mel­lan di­na och and­ras be­hov. En nystart kring per­son­li­ga in­tres­sen lig­ger helt rätt i ti­den. Din topp: 3, 5. Ligg lågt: 10, 14 . Må­na­dens råd: Bli vän med ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.