Fre­ja Har­rell dri­ver ett av New Yorks mest in­fly­tel­se­ri­ka gal­le­ri­er

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

re­ja Har­rell tit­tar kon­cen­tre­rat på sin dataskärm. Hon kom­mer di­rekt från ett för­mid­dags­långt kon­fe­rens­sam­tal på te­le­fon med ett par konst­sam­la­re. De har ett verk från bör­jan av 1900-ta­let som de vill säl­ja och Fre­ja hjäl­per dem att hit­ta en in­tres­se­rad kö­pa­re. Till skill­nad från när verk säljs of­fent­ligt på auk­tion sköts för­sälj­ning­en här mer dis­kret sam­la­re emel­lan. Jag ser hen­ne di­rekt när jag kom­mer in i rum­met. Vit blus, svar­ta taj­ta je­ans och den ka­rak­te­ris­tis­ka blon­da knu­ten – en hår­stil som bli­vit li­te av ett kän­ne­tec­ken för Fre­ja. Hon ski­ner upp när hon ser mig. Hon har lätt till skratt och det smit­tar av sig. Man kan rik­tigt kän­na en­tu­si­as­men när hon pra­tar om konst­nä­rer hon job­bar med och ut­ställ­ning­ar hon be­sökt. Som att hon ham­nat rätt.

– Jag bör­ja­de med en prak­tik­plats och slu­ta­de som chef för Park & 75, sä­ger Fre­ja Har­rell. Hon skrat­tar. Hon får det att lå­ta så en­kelt.

– Det är klart att det är hårt jobb ock­så, men jag me­nar, när sa­ker klic­kar så klic­kar de. Det gäl­ler ba­ra att hänga på då, fort­sät­ter hon.

Med Park & 75 syf­tar Fre­ja Har­rell på ett av gal­le­ri­er­na i en se­rie av 16 Ga­go­si­an-gal­le­ri­er i New York, Lon­don, Pa­ris, Rom, Ge­ne­ve, Aten, Hong­kong, Los Ang­e­les och San Fran­ci­sco. Se­dan star­ten på 80-ta­let har grun­da­ren Lar­ry Ga­go­si­an byggt upp ett konstim­pe­ri­um med ett brett nät­verk av sam­la­re och konstin­sti­tu­tio­ner, som idag re­pre­sen­te­rar någ­ra av värl­dens mest kän­da konst­nä­rer.

Fre­ja Har­rell be­rät­tar att man se­dan star­ten för­sökt sät­ta den konst­när­li­ga fri­he­ten i fo­kus och sna­ra­re an­pas­sat gal­le­ri­et och lo­ka­len till konst­nä­rens vi­sio­ner än tvärtom. Det har re­sul­te­rat i de mest otro­li­ga in­stal­la­tio­ner och an­nars oge­nom­för­ba­ra idéer. Hon för­kla­rar vi­da­re att man vi­sat ut­ställ­ning­ar av konst­nä­rer som Mo­net och Pi­cas­so på mu­se­i­ni­vå. Nå­got få gal­le­ri­er fått möj­lig­het att gö­ra.

– Det är in­te ba­ra ett gal­le­ri, det är Ga­go­si­an, kon­sta­te­rar Fre­ja Har­rell.

Hon ha­de först ing­en tan­ke att på att flyt­ta till­ba­ka till New York. Hon kom hit re­dan som fy­ra­å­ring när hen­nes mam­ma kom in på Fashion In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy (FIT). Fre­ja Har­rells mam­ma ha­de av­bru­tit sin kar­riär som bal­le­ri­na och bör­jat på Konst­fack. Hon var skild från Fre­jas pap­pa och nu be­stäm­de hon sig för att ta med sin dot­ter, från Stock­holm över At­lan­ten, för att stu­de­ra mo­de. Fre­ja Har­rell minns ty­ger­na från

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.