Läsar­brev

Plaza Kvinna - - FEEDBACK -

Hej kä­ras­te Pla­za­pe­op­le!

I Pla­za kvin­na vill jag lä­sa om hur man kan ta hand om och pyss­la om sig själv och si­na nä­ra och kä­ra un­der de rug­gi­ga da­gar som vän­tar ... Jag vill även ve­ta vad and­ra van­li­ga kvin­nor och per­so­ner gör för att slapp­na av i var­da­gen, och vad de gör för att var­dags­lyxa. Det vo­re in­tres­sant att få ve­ta vad lyx skul­le kun­na va­ra ut­an att peng­ar är in­blan­dat. Det som är själv­klart för nå­gon, men som en an­nan in­te viss­te att den be­höv­de för­rän den fick tip­set helt en­kelt.

/Mi­kae­la

Hej Mi­kae­la! Visst är det vik­tigt att un­na sig li­te lyx i var­da­gen och att pyss­la om sig själv li­te ex­tra un­der de mör­ka och kal­la höst- och vin­ter­må­na­der­na. I det här num­ret kan du ex­em­pel­vis lä­sa en ar­ti­kel om hur du hål­ler ener­gi­ni­vån up­pe och be­hål­ler den där här­li­ga som­mar­käns­lan även un­der hös­ten. Som tack för di­na fi­na ar­ti­kel­för­slag får du en sil­ver­ring från Hvorslev Jewel­ry skic­kad hem till dig!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.