Jung­frun

24 aug–23 sept

Plaza Kvinna - - ASTRO / NOVEMBER -

Du kanske mås­te ge upp nå­got på job­bet för att få mer tid över till dig själv. Stu­di­er och vi­da­re­ut­bild­ning lig­ger rätt den här pe­ri­o­den. Und­vik att gö­ra in­ve­ste­ring­ar till­sam­mans med and­ra. Ren­sa luf­ten och klar­gör di­na tan­kar, käns­lor och be­hov. Din topp: 16, 17. Ligg lågt: 5, 12. Må­na­dens råd: Öka din mo­ti­va­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.