Läsar­brev

Plaza Kvinna - - FEEDBACK -

Hej!

Jag är en 23-årig tjej som ef­ter fem år i Volvos blå­ställ (blå ar­bets­byx­or och oran­ge t-shirt) fått jobb som in­gen­jör ef­ter stu­di­er och kan bör­ja klä mig i fi­na klä­der igen på ar­bets­plat­sen (ÄNT­LI­GEN!!!!). Jag har sak­nat det nå­got så otro­ligt. Det jag upp­täckt på min ar­bets­plats är att det in­te rik­tigt finns nå­gon spe­ci­ell kläd­kod, och det jag skul­le vil­ja lä­sa om hos er är hur man klär sig som en rik­tig po­wer­kvin­na på ar­bets­plat­sen. Bud­get mix­at med lyx. Som 23-årig ny­ex­a­mi­ne­rad in­gen­jör är det in­te all­tid lätt att bli ta­gen på all­var av män 40+ som ar­be­tat på sam­ma plats i många år, och en rik­tigt bra out­fit är en fan­tas­tisk ego­boost. Jag vill se hös­tens trender mix­a­de med klas­sis­ka kon­torsplagg som ut­strå­lar själv­sä­ker­het och po­wer! Ett mo­digt mo­de­re­por­tage el­ler en stil­gui­de.

Tack på för­hand, /Me­lis­sa Jo­vano­vic

Hej Me­lis­sa!

Stort grat­tis till det nya job­bet! Re­dan i det här num­ret kan du in­spi­re­ras av ett mo­de­jobb som är fullspäc­kat med tren­di­ga höst­looks som har ex­tra myc­ket pon­dus – per­fek­ta för al­la er stil­med­vet­na po­wer­kvin­nor där­u­te! Som tack för ditt mail får du en klän­ning från Se­cond Fe­ma­le skic­kad hem till dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.