man­hat­tans göm­da pär­lor

Plaza Kvinna - - RESOR -

Det som är så spän­nan­de med New York, va­re sig man bor där el­ler in­te, är att det all­tid finns nå­got nytt att upp­täc­ka. En ga­ta man in­te va­rit på för­ut, en ny re­stau­rang som bli­vit stjär­na över en natt el­ler ett helt nytt om­rå­de som plöts­ligt blomst­rat till det coo­las­te stäl­let i stan. Det ab­so­lut säk­ras­te sät­tet att hit­ta pär­lor­na fö­re al­la and­ra är att hänga med New Yor­kar­na själ­va. Lo­wer East Si­de, el­ler LES, har länge va­rit po­pu­lärt, men tar man sig läng­re sö­der ut öpp­nar sig en guld­gru­va på grän­sen mel­lan Chi­na Town och söd­ra Lo­wer East Si­de. Ga­tu­mark­nad och dag­li­ga ak­ti­vi­te­ter i Se­ward Park mö­ter göm­da New York-hak, gal­le­ri­er och Down­town-fa­vo­ri­ter i form av re­stau­rang­er med uni­ka me­ny­er och per­son­lig stil. Här hit­tar du mo­de­fol­ket, de coo­la kid­sen och fa­mil­je­häng­et i en sa­lig och in­spi­re­ran­de bland­ning. Här häng­er New York-bor och de som in­te föl­jer tu­rist­gui­der­na. I ett ord­nat New York-ka­os sam­sas de­lis, tvät­to­ma­ter och ned­gång­na hu­sen­tré­er med frä­scha mo­de- och bloms­ter­bu­ti­ker. Allt med en an­ty­dan om svun­na New York-da­gar av urban be­tongdjung­el. Vis­sa re­stau­rang­er har fun­nits länge, men har nu fått säll­skap av nya ku­re­ra­de konst-, de­sign- och mat­stäl­len i ett om­rå­de som än­nu är Man­hat­tans göm­da älsk­ling. Här tip­sar vi om stäl­le­na som al­la kom­mer att pra­ta om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.