At t hål l a kol l på i De­cemb e r

Plaza Kvinna - - MODE / SHOPPING -

Med över­ras­kan­de sma­ker som ka­nel, apel­sin och ho­nung för­vand­lar svens­ka Se­la­ha­tins white­ning-tand­krä­mer vår nor­malt tris­ta ru­tin till en spän­nan­de upp­le­vel­se. In­ne­hål­let i de stil­ful­la tu­ber­na är även be­ri­kat med an­tiox­i­dan­ter och ex­trakt med an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka egen­ska­per. Tand­kräm, 150 kr, Se­la­ha­tin.

Det är tu­be­ros som spe­lar den he­der­vär­da hu­vud­rol­len i Aerins två­ta­li­ga doft­kol­lek­tion som be­står av dag­dof­ten Le Jour och kvälls­dof­ten Le So­ir. Den först­nämn­da bju­der på sprud­lan­de doft­no­ter från ne­r­o­li och apel­sin­blom me­dan Le So­ir loc­kar oss med var­ma no­ter från san­del­trä och va­nilj. En fröjd för bå­de nä­san och ögat! Eau de Par­fum, 1 695 kr, Ae­rin.

I sam­ar­be­te med May­bel­li­ne släpper mo­del­len och it-tje­jen Gi­gi Ha­did två nya ma­ke­upkol­lek­tio­ner som re­flek­te­rar hen­nes bak­grund och per­son­lig­het. Vi äls­kar bå­de för­pack­ning­ar­na och ut­bu­det – som be­står av allt från ögon­skug­gor till läpp­stift och high­ligh­ters. You go Gi­gi! Läp­pen­na, East Co­ast Glam, 89 kr, Gi­gi Ha­did/May­bel­li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.