mode

Trench­coat

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Det fanns gott om färg­star­ka och lek­ful­la yt­ter­plagg på vå­rens ca­t­walkvis­ning­ar – men det var en tid­lös mo­deklas­si­ker som stal sho­wen. Det har bli­vit hög tid att ploc­ka fram din bei­ge trench­coat ur gar­de­ro­ben. cé­li­ne be­fäs­te tren­den ge­nom att mat­cha två bei­ge trench­coats till­sam­mans vid vå­rens vis­ning. Och det frans­ka mo­de­hu­set var långt ifrån en­sam­ma om att vi­sa upp det klas­sis­ka yt­ter­plag­get på ca­t­wal­ken. Di­or, Ba­len­ci­a­ga, Victo­ria Beck­ham och Lo­ewe har al­la bi­dra­git till att trench­coa­ten nu gör stor­sti­lad come­back. Bäst av allt? San­no­lik­he­ten är hyf­sat stor att du re­dan har en trench­coat hem­ma i gar­de­ro­ben. Och vill du istäl­let in­ve­ste­ra i en ny kan du va­ra sä­ker på att den kom­mer att hål­la un­der många år fram­ö­ver. Få plagg är näm­li­gen så tid­lö­sa och an­vänd­ba­ra som just trench­coa­ten. Vi på Pla­za Kvin­na blir ex­tra gla­da när ett stil­fullt OCH håll­bart al­ter­na­tiv lyfts fram i ramp­lju­set!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.