mode

De se­nas­te mo­deny­he­ter­na

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

I mars lan­se­rar BITE Stu­di­os det vi al­la har vän­tat på: mode med fo­kus på håll­bar­het och ge­nom­tänkt de­sign. Kon­cep­tet har job­bats fram se­dan 2015 av en kre­a­tiv grupp på sex per­so­ner. Vi fick möj­lig­he­ten att sit­ta ned med två av dem: Ve­ro­ni­ka Kant och Wil­li­am Lund­gren. Be­rät­ta om kon­cep­tet?

Wil­li­am: BITE Stu­di­os är en idébu­ren or­ga­ni­sa­tion kan man sä­ga. Vi är sprung­na ur idén om att vi vill kom­bi­ne­ra god de­sign med håll­bart mode. Vi kan tyc­ka ibland, ut­an att pra­ta ner håll­bart mode allt­för myc­ket, att det lätt kan bli li­te trå­kigt och ”eko­re­ko”. Vi tror att man be­dri­ver för­änd­ring bäst om man bör­jar ut­i­från ett de­sign­per­spek­tiv. Så vi fo­ku­se­rar jät­te­myc­ket på att ska­pa pro­duk­ter som män­ni­skor skul­le äls­ka och vil­ja ha. Vi rik­tar oss till en kvin­na som är in­tres­se­rad av mode, konst och kul­tur, men ock­så av mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och håll­bar­hets­frå­gor. En kvin­na med glo­balt mind­set. Nå­gon som vill kon­su­me­ra vack­ra ting men ald­rig på be­kost­nad av and­ra vär­den. Där tyc­ker vi att det finns ett hål och det är det vi vill job­ba med och brin­ner för. Vad in­ne­bär håll­bar­het för er?

Ve­ro­ni­ka: Det är i pro­dukt­per­spek­ti­vet som vi fram­för allt vill va­ra så håll­ba­ra som det ba­ra går. Det hand­lar först och främst om vil­ka fib­rer vi an­vän­der, och vi väl­jer att ba­ra an­vän­da eko­lo­gis­ka na­tur­fib­rer, of­tast cer­ti­fi­e­ra­de med GOTS och där­med in­te syn­te­tis­ka fib­rer el­ler lä­der och päls. Så det är dels den bi­ten, men se­dan ock­så den här bi­ten med kva­li­tet. Vi tit­tar på kva­li­te­ten på ty­ger­na, ock­så i söm­na­den i och med att vi vill ha den här hant­verks­mäs­si­ga pro­ces­sen så att plag­gen ska hål­la länge. Hur tyc­ker ni att man som pri­vat­per­son ska age­ra för att tän­ka mer mil­jö­vän­ligt?

Wil­li­am: Jag tyc­ker man ska hand­la sa­ker som man äls­kar. Om man tän­ker kon­sum­tion; ska­la ner men om­ge dig med sa­ker du verk­li­gen tyc­ker om. Då har du bå­de ska­pat en li­te mer håll­bar till­va­ro men ock­så en till­va­ro där du får mer ener­gi och tid till an­nat. Det är ett an­nat för­håll­nings­sätt till det du äger. Det tyc­ker jag är väl­digt vac­kert. Det be­hö­ver ju in­te va­ra så att du ska va­ra mi­ni­ma­lis­tisk och trå­kig.

Si­denklän­ning, 3 200 kr, och jeans i eko­lo­gisk bo­mull, 2 300 kr, BITE Stu­di­os.

Je­ans­skjor­ta i eko­lo­gisk bo­mull, 3 200 kr, och byx­or i eko­lo­gisk bo­mull, 2 200 kr, BITE Stu­di­os.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.