väs­sa for­men!

Char­lot­te Kal­las bäs­ta mo­ti­va­tions­tips

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Den hol­länds­ka de­sign­du­on Vik­tor&Rolf har länge ar­be­tat med att ut­fors­ka kre­a­ti­va åter­vin­nings­me­to­der. I de­ras hau­te coutu­re-kol­lek­tio­ner har de ex­em­pel­vis vävt in ty­ger från de­ras eget 20-åri­ga ar­kiv, och satt sam­man de­lar av ex­i­ste­ran­de cock­tail- och af­ton­klä­der från 1900-ta­let på ett nytt och sur­re­a­lis­tiskt sätt för att ska­pa nya, ovän­ta­de for­mer.

I den nya kol­lek­tio­nen Re:Cycle har Vik­tor&Rolf kär­leks­fullt om­ar­be­tat över­bliv­na pro­duk­ter från Za­lan­do till nå­got nytt och konst­när­ligt. För att gö­ra de­ras vi­sion om håll­bar coutu­re till­gäng­lig för al­la är var­je plagg hand­gjort av åter­vun­na ma­te­ri­al från ti­di­ga­re osål­da la­ger­va­ror. Kol­lek­tio­nen be­står av 17 plagg, från t-shirts till klän­ning­ar och kjo­lar, som al­la om­ar­be­tats i lin­je med de­ras konst­när­li­ga sig­na­tur­stil med be­grep­pet håll­bar stil i fo­kus.

– Vi kon­tak­ta­de Za­lan­do ef­tersom Re:Cycle-kap­sel­kol­lek­tio­nen är ett lo­giskt steg för oss att ta ef­ter vå­ra hau­te coutu­re-kol­lek­tio­ner, ut­i­från vår upp­fatt­ning om med­ve­ten de­sign. Se­dan 1993 har vi ar­be­tat med ex­i­ste­ran­de ma­te­ri­al och för­vand­lat dem på an­norlun­da och ovän­ta­de sätt i vå­ra de­signs. Pro­ces­sen att ska­pa nå­got nytt av det gam­la och kas­se­ra­de är nå­got som du ock­så ser i vå­ra se­nas­te hau­te coutu­re-kol­lek­tio­ner. Ex­i­ste­ran­de ma­te­ri­al är per­fek­ta för att an­vän­das till att ska­pa nå­got nytt och vac­kert. Vi kän­ner starkt för den här me­to­den, och vi vil­le er­bju­da det till en stör­re publik. På Za­lan­do var de öpp­na och en­tu­si­as­tis­ka över

idén re­dan från bör­jan. Vad in­spi­re­ra­de den här kol­lek­tio­nen, och vil­ken histo­ria vill ni be­rät­ta med den?

– Vi frå­gar all­tid oss själ­va var­för sa­ker är som de är. För oss per­son­li­gen så fun­ka­de in­te re­a­dy-to-wear läng­re, så vi be­stäm­de oss för att slu­ta med det. Det be­slu­tet tving­a­de oss att bli mer med­vet­na om vår in­ställ­ning till mode i all­män­het, och vi kän­de för att ut­fors­ka mode på ett an­norlun­da sätt. Vi bör­ja­de med vå­ra hau­te coutu­re-kol­lek­tio­ner där vi an­vän­de oli­ka tek­ni­ker för att ska­pa nå­got nytt från det gam­la. Kap­sel­kol­lek­tio­nen för Za­lan­do byg­ger på sam­ma me­tod, men för en stör­re publik, med sti­lar som fo­ku­se­rar på bär­bar­het. Allt till­ver­kas i Ita­li­en, men föl­jer sam­ma kon­cept som vårt hau­te coutu­re-mode. Vil­ket är ert fa­vo­rit­plagg ur kol­lek­tio­nen och var­för?

– Det hand­lar in­te så myc­ket om fa­vo­rit­plagg, ut­an mer om ef­fek­ten som he­la kol­lek­tio­nen har. Den är rätt vild, färg­stark och kul. Al­la de oli­ka ma­te­ri­a­len till­sam­mans är det som ska­par kol­lek­tio­nen. Vad in­spi­re­ra­de er till att gö­ra det här sa­m­ar­be­tet till ett Re:Cycle-sam­ar­be­te?

– Trans­for­ma­tion har va­rit en del av vår me­tod från förs­ta bör­jan – vi åter­an­vän­de ty­ger re­dan 1993. Trans­for­ma­tion är ty­piskt för Vik­tor&Rolf och du ser det i allt vi gör, från vår par­fym Flo­wer­bomb till vå­ra kol­lek­tio­ner. Att slu­ta med re­a­dy-to-wear var en ögo­n­öpp­na­re kring hur vår in­ställ­ning till mo­de­in­du­strin bor­de va­ra. Det gjor­de oss med­vet­na om var vi be­fann oss. Vi be­ar­be­ta­de vårt eget för­flut­na och vå­ra ti­di­ga­re kol­lek­tio­ner. Vi ut­fors­ka­de kre­a­ti­va åter­vin­nings­me­to- der i vå­ra hau­te coutu­re-kol­lek­tio­ner och ha­de se­dan en lik­nan­de ap­pro­ach till Za­lan­do-kol­lek­tio­nen, med en bär­bar twist. Hur märks mil­jötän­kan­det i er egen var­dag?

– Det hand­lar mer om att va­ra in­satt och med­ve­ten. Vi stäl­ler oss själ­va frå­gor: Be­hö­ver vi verk­li­gen äta så myc­ket kött? En av oss är ve­gan, men ba­ra att äta mind­re kött är i al­la fall en bör­jan. Be­hö­ver vi re­sa för att gå på ett mö­te, el­ler kan det gö­ras mer ef­fek­tivt? Be­hö­ver vi nya möb­ler el­ler kan vi klä om vin­ta­ge­möb­ler, och så vi­da­re. I en per­fekt värld, hur skul­le mo­de­in­du­strin se ut om fem år när det gäl­ler att be­ja­ka håll­bar­het?

– Det är rätt svårt att sä­ga, och vi vill in­te gö­ra så­da­na ut­ta­lan­den om fram­ti­den. Det vi kan sä­ga är att vi är med­vet­na om vad som hän­der runt om­kring oss och det av­speglas i vårt ar­be­te, och har all­tid gjort det. Vi har in­te al­la svar, men man mås­te bör­ja nå­gon­stans för ska­pa en för­änd­ring och vå­ra kre­a­tio­ner av­speg­lar det. Hur har In­ter­net för­änd­rat mo­det en­ligt er?

– So­ci­a­la me­di­er har helt klart gjort mo­det mer till­gäng­ligt och ger al­la till­gång till mode. Det är spän­nan­de för män­ni­skor att se och va­ra en del av det. Hur de­fi­ni­e­rar ni bra stil?

– Au­ten­ti­ci­tet. Näs­tan all­ting kan se fan­tas­tiskt ut om man gör det på sitt eget uni­ka sätt. Var­för be­skri­ver ni er själ­va som modekonst­nä­rer, och vad be­ty­der det?

– Mode och konst har va­rit grund­pe­la­re ge­nom vår histo­ria – vi rör oss mel­lan mode och konst för att ut­tryc­ka vå­ra idéer. För oss är hau­te coutu­re ett la­bo­ra­to­ri­um för att ut­tryc­ka vå­ra idéer, vil­ket gör det omöj­li­ga möj­ligt.

s Rolf tor& Cyc le Vik Re: on på ek­ti lu­siv t koll exk den s sälj från ndo i. Za­la uar febr 1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.