UPPLEV

Plaza Kvinna - - KULTUR -

#Ar­tMa­deT­his

Runt om i lan­det har trå­ki­ga por­tar och fa­sa­der fått nytt liv i och med det ur­ba­na konst­pro­jek­tet Ar­tMa­deT­his. Hit­tills har 83 kvinn­li­ga ga­tu­konst­nä­rer fått sät­ta sin prä­gel på li­ka många fa­sad­par­ti­er i bland an­nat Mal­mö, Gö­te­borg, Stock­holm och Var­berg. I hös­tens upp­la­ga kun­de man bland an­nat se en röd hand täckt av fjä­ri­lar ska­pad av Ma­ja Ståhle på väg­gen till ett ål­der­doms­hem i Var­berg, ett ab­strakt grönt möns­ter av Ama­ra Por Di­os på en ga­ra­ge­port i Stock­holm och två hop­krup­na kvin­nor av Lin­da Morén på ett el­skåp i Uppsa­la. Sa­m­ar­be­tet mel­lan den kre­a­ti­va kon­sul­ten Ali Da­voodi och fas­tig­hets­bo­la­get Va­sakro­nan fort­sät­ter även i vår. Var­för är det vik­tigt att ge kvinn­li­ga ga­tu­konst­nä­rer mer plats?

– An­led­ning­en till att jag har valt att en­bart job­ba med kvinn­li­ga konst­nä­rer är att många för­kla­ra­de mans­do­mi­nan­sen med att det sak­na­des kvinn­li­ga ga­tu­konst­nä­rer. Vi fick li­te över 800 an­sök­ning­ar på ba­ra 14 da­gar, så det finns ing­en brist på kvinn­li­ga konst­nä­rer, pre­cis som jag miss­tänk­te. Jag tror ock­så att om man vill växa upp i ett mer jäm­ställt sam­häl­le mås­te man för­sö­ka på­ver­ka, och in­te en­bart kla­ga. Jag är man och en del av struk­tu­ren. Jag mås­te ta mitt an­svar helt en­kelt och ar­be­tar för en för­änd­ring, sä­ger Ali Da­voodi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.