Bätt­re de­nim

Högt upp­sat­ta mil­jö­mål och en stor­sats­ning på håll­ba­ra jeans – ut­an att tum­ma på mo­de­gra­den. Här be­rät­tar Lin­dex håll­bar­hets­chef An­na-Ka­rin Dahl­berg om de­ras re­sa mot en grö­na­re fram­tid.

Plaza Kvinna - - JUST NU / TREND -

Ni har som mål att åt­tio pro­cent av ert sor­ti­ment ska va­ra håll­bart år 2020. Hur ska ni nå dit?

– Åt­tio pro­cent kän­des väl­digt högt när vi be­stäm­de det. Men mål ska ju va­ra höga, ock­så för att vi­sa att vi har en hög am­bi­tions­ni­vå. Det är fort­fa­ran­de det må­let som gäl­ler. Åt­tio pro­cent av vårt sor­ti­ment ska va­ra mer håll­bart, och där in­går fi­be­rur­sprung, re­nings­pro­cess, fär­ge­ri och tvätt. Dess­utom ska det kom­ma från fa­bri­ker som job­bar med håll­bar­het en­ligt vå­ra höga kri­te­ri­er. Vi har ren­sat bland vå­ra le­ve­ran­tö­rer så vi har myc­ket fär­re le­ve­ran­tö­rer idag än vi ha­de för någ­ra år se­dan. Det är för att vi ska få en när­ma­re re­la­tion med dem och kun­na job­ba öm­se­si­digt med vär­de­ring­ar­na och till­sam­mans ut­veck­la håll­bar­hets­ar­be­tet. Vil­ken är den störs­ta svå­rig­he­ten med att ha en håll­bar pro­duk­tion idag?

– Ibland upp­täc­ker vi att vi är pi­on­jä­rer när vi bör­jar frå­ga ef­ter sa­ker som in­te rik­tigt finns, och finns det är det of­ta för­e­nat med en hög­re kost­nad. Man mås­te job­ba till­sam­mans med si­na le­ve­ran­tö­rer för att änd­ra tan­ke­sät­tet och vi har sett en jät­tes­tor och po­si­tiv för­änd­ring hos vå­ra part­ners och le­ve­ran­tö­rer de sista åren. Bå­de till­gäng­lig­het och pris på­ver­kas av ef­ter­frå­gan så det är vik­tigt att vi ef­ter­ly­ser mer håll­ba­ra pro­duk­ter och att vi väl­jer de som finns. En an­nan ut­ma­ning är hur vi ska in­spi­re­ra och en­ga­ge­ra kun­den på ett bra och lätt­för­stå­e­ligt sätt. Vi be­hö­ver al­la va­ra med på den här re­san för att den håll­ba­ra pro­duk­tio­nen ska kun­na ska­las upp. Vi kan al­la bi­dra till en mer håll­bar kon­sum­tion – från va­let av rå­ma­te­ri­al och pro­duk­tions­pro­ces­ser till ökad åter­an­vänd­ning och åter­vin­ning. Be­rät­ta om vå­rens kol­lek­tion?

– Stil fö­re trend blir allt vik­ti­ga­re, vil­ket ju ock­så ta­lar för en mer håll­bar gar­de­rob då man hand­lar mer på stil än på kort­li­va­de tren­der. De mer klas­sis­ka plag­gen lig­ger till grund för vår­gar­de­ro­ben, som skjor­tan, jean­sen, ko­sty­men och trench­coa­ten. Det vik­ti­ga är hur vi upp­da­te­rat i snitt, färg och val av de­tal­jer. På Lin­dex är det själv­klart att kom­bi­ne­ra mo­de­grad och håll­bar­het med bra kva­li­tet.

Jeansjac­ka, 499 kr, och jeans, 499 kr, Lin­dex Bet­ter De­nim.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.