”Det­ta är nå­got al­la mås­te tän­ka på!”

I en ex­klu­siv in­ter­vju med Pla­za Kvin­na be­rät­tar su­per­mo­del­len Fri­da Gustavs­son om att hon brin­ner för ett mer håll­bart sam­häl­le, in­te minst i mo­debran­schen. Till­sam­mans med smyc­kes­du­on Ka­rin An­de­li­us och Lin­da Grib­be job­bar hon för kvin­nors rätt i In­di­en

Plaza Kvinna - - LE­DA­RE - Av Jon­na Dagli­den Hunt Fo­to Christop­her Hunt sty­list kaj­sa svens­son hår & ma­ke­up fi­lip­pa smed­ha­gen/agent bau­er

Futu­re, Free­dom, Fight, Fun, Fo­re­ver, Fe­mi­nism, och Fri­da – det här är vär­de­ord som svens­ka su­per­mo­del­len Fri­da Gustavs­son själv bär med sig var­je dag – och som är grund­pe­lar­na i den smyc­keskol­lek­tion som hon ta­git fram till­sam­mans Ka­rin An­de­li­us och Lin­da Grib­be, som dri­ver smyc­kes­mär­ket an­de­li­us­grib­be. Fyr­tio pro­cent av in­täk­ter­na av kol­lek­tio­nen The F Pie­ce går till att gö­ra tje­jers var­dag bätt­re i In­di­en ge­nom or­ga­ni­sa­tio­nen Vo­ice 4 Girls.

– När vi tog fram nyc­kelord till pro­jek­tet fö­re­föll det sig att al­la or­den bör­ja­de på F, och där­i­från kom sym­bo­len som är fy­ra sti­li­se­ra­de F i en fram­åt­rö­rel­se. Det var vik­tigt att ha en en­kel de­sign som till­ta­lar många men där man kan lä­sa in en dju­pa­re be­ty­del­se, vil­ket jag är stolt över att vi lyc­ka­des med, sä­ger Fri­da Gustavs­son.

För två år se­dan star­ta­de Ka­rin och Lin­da an­de­li­us­grib­be. Re­dan från bör­jan var de­ras högs­ta pri­o­ri­tet att ska­pa ett håll­bart smyc­kes­mär­ke med mil­jö­vän­li­ga ma­te­ri­al, schyss­ta ar­bets­vill­kor och pro­duk­tion i Sve­ri­ge. Att de skul­le få Fri­da om­bord var en match ma­de in he­a­ven, be­rät­tar de.

– Hon ut­ma­nar, sti­mu­le­rar och in­spi­re­rar oss este­tiskt, ide­o­lo­giskt och in­tel­lek­tu­ellt. Rent kon­kret så köp­te Fri­da ti­digt vå­ra smyc­ken, vi bon­da­de på so­ci­a­la me­di­er, be­stäm­de oss för att ses och ta en fi­ka, och se­dan var det igång, sä­ger Ka­rin, och Lin­da läg­ger till:

– När vi bör­ja­de byg­ga vårt va­ru­mär­ke var det så vik­tigt för oss att gö­ra rätt från bör­jan. En pro­dukt vi an­sva­rar för ska in­te ska­da bä­ra­ren ge­nom att in­ne­hål­la far­li­ga ke­mi­ka­li­er. Det vo­re ju för­fär­ligt. Att så myc­ket av vår kon­sum­tion i dag sker på be­kost­nad av män­ni­skor och mil­jö i and­ra de­lar av värl­den är verk­li­gen out­härd­ligt. Det vill vi ald­rig bi­dra till, sä­ger hon.

På sam­ma sätt vill Fri­da för­sö­ka ska­pa ett håll­bart tänk inom mo­de­värl­den, den bransch hon job­bat inom se­dan hon var 15 år. Fri­da är ak­tiv fe­mi­nist och en­ga­ge­rad i mil­jöfrå­gor.

– Med tan­ke på att jag ar­be­tar inom mo­debran­schen och spen­de­rar myc­ket tid i luf­ten så är det nå­got jag stän­digt re­flek­te­rar över. I min var­dag har jag tyd­li­ga reg­ler att in­te kö­pa sa­ker jag in­te be­hö­ver, att åter­vin­na, att hand­la lo­kal­pro­du­ce­rat och eko­lo­giskt samt att mins­ka på fly­gan­det i högs­ta möj­li­ga mån. Mo­de­in­du­strin an­kla­gas of­ta för att va­ra ohåll­bar. Vad tror du mås­te ske för att det ska för­änd­ras och hur kan man bi­dra som kon­su­ment?

– Mo­de­in­du­strin är en av, om in­te den mest, ohåll­ba­ra bran­scher­na. Nu när så myc­ket av han­deln sker på nä­tet kan fö­re­tag till ex­em­pel kli­mat­kom­pen­se­ra för de­ras för­pack­ning­ar och du som kund kan väl­ja mil­jöfrakt. Du kan ock­så mins­ka på kon­sum­tio­nen. Köp fär­re sa­ker av hög­re kva­li­tet, re­pa­re­ra funk­tions­dug­li­ga sa­ker, re­flek­te­ra över om du verk­li­gen be­hö­ver kö­pa den där jät­tetren­di­ga ac­ces­so­a­ren du att kom­mer an­vän­da vid ett hand­full till­fäl­len. Det­ta är nå­got al­la mås­te tän­ka på! En ohåll­bar mo­debransch hand­lar ock­så om krav på att va­ra per­fekt, myc­ket i och med so­ci­a­la me­di­er. Vad gör du för att ska­pa en mer håll­bar var­dag, och und­vi­ka att jäm­fö­ra dig med and­ra?

– Det är svårt och oer­hört pro­ble­ma­tiskt när man stän­digt blir bom­bar­de­rad med bil­der på sma­la, vi­ta, fram­gångs­ri­ka och lyck­li­ga män­ni­skor – det är det­ta som fyl­ler flö­de­na. Som mot­ta­ga­re får man på­min­na sig om att des­sa bil­der av "verk­lig­he­ten" är minst li­ka re­tu­sche­rad och konst­lad som bil­der i re­klam och mo­de­tid­ning­ar, ba­ra att det mark­nads­förs som äk­ta el­ler na­tur­ligt. Jag för­sö­ker und­vi­ka att jäm­fö­ra mig el­ler mitt liv med and­ra, punkt. Men det är klart att vi al­la på­ver­kas av ide­al och nor­mer som stän­digt prac­kas på oss i tid och otid. Hash­tag­gen #me­too har in­ne­bu­rit en re­vo­lu­tion för fe­mi­nis­men. Vad är di­na tan­kar kring det­ta?

– Jag är så stolt över det fan­tas­tis­ka mod som vi­sats, all pepp och upp­lyft­ning. Allt sys­ter­skap. Nu räc­ker det, en gång för al­la! Slut­li­gen, vad är din egen re­la­tion till smyc­ken?

– För mig är smyc­ken, lik­som par­fym, nå­got väl­digt per­son­ligt. Det är en för­läng­ning av dig och din stil och ska gär­na in­ne­ha en spe­ci­ell histo­ria. I mitt smyc­ke­skrin finns få men väl­digt kä­ra ägo­de­lar.

Möt Fri­da Gustavs­son och smyc­kes­du­on an­de­li­us­grib­be.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.