Just nu

de Se­nas­te ny­he­ter­na i nom k u l t u r - & m o d e vä r l d e n

Plaza Kvinna - - BAKOM KULISSERNA -

På näs­ta upp­slag mö­ter du Fri­da Gustavs­son – su­per­mo­del­len som brin­ner för ett mer håll­bart sam­häl­le. Till­sam­mans med smyc­kes­du­on Ka­rin An­de­li­us och Lin­da Grib­be job­bar hon för kvin­nors rätt i In­di­en. Och så stäm­de vi träff med House of Dag­mar – mo­de­fö­re­ta­get som all­tid har job­bat med tid­lös och håll­bar de­sign. Dess­utom ger vi dig plag­gen, smyc­ke­na och in­red­nings­pry­lar­na som är ska­pa­de med ex­tra om­sorg för mil­jön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.