Ho­tell­vis­tel­se för dig som ser li­vet som ett även­tyr

Plaza Kvinna - - ANNONS -

Down­town Cam­per är din bas i Stock­holm. En plats att ut­gå från för dig som äls­kar att upp­täc­ka stor­sta­den, oav­sett om du kom­mer från and­ra si­dan jor­den el­ler från and­ra si­dan ga­tan. Kryp upp i den sitt­vän­li­ga föns­ter­ni­schen och titta på myll­ret ut­an­för. Upplev com­fort food från värl­dens al­la hörn i vår re­stau­rang Camp­fi­re. Be­ge dig till ta­ket med pool och well­ness för en stunds ned­kopp­ling in­nan du kas­tar dig ut i be­tongdjung­eln. Se Stock­holm med nya ögon – vår li­fe­sty­le con­ci­er­ge Kristi­an Hell gui­dar dig rätt i vårt com­mu­ni­ty av lo­ka­la pro­fi­ler och sam­ar­bets­part­ners. Låt även­ty­ret bör­ja.

The Nest – en helt ny well­nes­supp­le­vel­se

Ta his­sen upp till him­len. På ta­ket av Down­town Cam­per, högt över sta­dens puls och med en fan­tas­tisk ut­sikt över Stock­holm, har vi öpp­nat The Nest. Njut av lug­net i ba­stun, blic­ka ut över Gam­la Stan och Rid­dar­fjär­dens blå vat­ten från kan­ten av den ång­an­de ut­om­huspoo­len. Kopp­la av med en bra bok, pro­va vår sig­na­tur­be­hand­ling, upp­täck Roof­top Yo­ga och av­slu­ta med en väl­gö­ran­de mock­tail el­ler cock­tail i ba­ren. Väl­kom­men till lug­net.

På Down­town Cam­per er­bjuds kost­nads­fria dag­li­ga ak­ti­vi­te­ter, bland an­nat yo­ga.

Upp­täck com­fort food från värl­dens al­la hörn i vår re­stau­rang Camp­fi­re, och av­run­da kväl­len med fan­tas­tis­ka drin­kar i ba­ren.

Up­pe i The Nest kan du nju­ta av ba­stu, DIY-be­hand­ling­ar, upp­le­vel­se­du­schar, och en upp­värmd ut­om­huspool.

Väl­kom­men till Down­town Cam­per. Här bör­jar upp­täckts­re­san i stor­sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.