med­ar­be­ta­re

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Fo­to­graf Clara Söderberg job­bar som fo­to­graf, och i det här num­ret har hon fo­tat syst­rar­na bakom mo­de­fö­re­ta­get House of Dag­mar på si­dan 54. Hur kom det sig att du blev fo­to­graf?

– Jag gick fo­to, film och gra­fisk de­sign på gym­na­si­et för jag var ny­fi­ken på gra­fisk de­sign. Fo­to in­tres­se­ra­de mig la­gom myc­ket på den ti­den. Jag var li­te svår­flör­tad till en bör­jan för vi ha­de så myc­ket ana­log un­der­vis­ning och det tyck­te jag var så långtrå­kigt att jag hit­ta­de på att jag var mörk­rädd så jag skul­le slip­pa mörk­rum­met. När det di­gi­ta­la kom igång allt mer blev jag in­tres­se­rad ef­tersom jag gil­lar tem­po och snab­ba re­sul­tat. Men fo­tan­det kom igång på all­var när jag gick på konst­sko­la. Fo­to är mitt sätt att ut­tryc­ka mig på. Kom­bi­na­tio­nen av det kre­a­ti­va och ge­stal­tan­det av and­ra män­ni­skor gör fo­tan­det till en pas­sion. Om jag in­te fo­tar nå­got jag verk­li­gen kän­ner för, då be­hö­ver jag fak­tiskt in­te va­ra fo­to­graf. Vad och var fo­tar du all­ra helst i vin­ter?

– Jag fo­tar som all­tid all­ra helst män­ni­skor i al­la ty­per av vä­der och ljus. Jag pla­ne­rar dock att re­sa nu un­der vin­tern för att ja­ga lju­set. Vil­ket är ditt bäs­ta tips till hob­by­fo­to­gra­fer?

– Lär dig kons­tens al­la reg­ler or­dent­ligt, men bryt dem se­dan. Vad minns du all­ra mest från 2017?

– Min upp­drags­re­sa som jag gjor­de till Gam­bia. Jag kom­mer att åka till­ba­ka dit un­der 2018 för att fort­sät­ta fo­to­gra­fe­ra. Det gjor­de ett stort in­tryck på mig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.