AN­NA EDEL­FORS

Plaza Kvinna - - MEDARBETARE -

Mo­dell An­na Edel­fors är vår snyg­ga om­slags­mo­dell som till var­dags stu­de­rar i Kö­pen­hamn.

– Det kan va­ra svårt att kom­bi­ne­ra stu­di­er­na med mo­del­lan­det, spe­ci­ellt när du får ett spän­nan­de jobb som lig­ger på sam­ma dag som ett prov el­ler en grupp­re­sen­ta­tion i sko­lan. Vis­sa vec­kor är tuf­fa­re än and­ra med läx­or och prov, och där­för är det så bra att min agen­tur all­tid har haft en för­stå­el­se för mi­na stu­di­er. I det här num­ret fick du säll­skap av en häst i mo­de­job­bet på si­dan 82. Hur var det?

– Jag har ba­ra sut­tit på en häst en gång i mitt liv, så jag är verk­li­gen in­te van vid häs­tar. Men det var det som gjor­de upp­le­vel­sen så min­nesvärd, och det slu­ta­de med att det var jät­te­ro­ligt! I bör­jan var det svårt att kom­ma un­der­fund med hur jag skul­le sty­ra den ef­tersom det är ett så­dant stort djur, sär­skilt när man är li­te rädd sam­ti­digt. Men ef­ter en stund gick det smi­digt och det slu­ta­de med att vi blev go­da vän­ner. Vad gör du om tio år?

– Det är svårt att sä­ga, men jag tror att jag har av­slu­tat min ut­bild­ning in­om ma­te­ma­tik och eko­no­mi, och för­hopp­nings­vis ar­be­tar jag fort­fa­ran­de som mo­dell. Det är ett fan­tas­tiskt jobb så jag hop­pas kun­na fort­sät­ta med det så länge som möj­ligt. Jag kom­mer för­mod­li­gen att bo i en lä­gen­het i cen­tra­la Kö­pen­hamn. Jag full­kom­ligt äls­kar Kö­pen­hamn!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.