De se­nas­te kul­tur­ny­he­ter­na

Vår­tur­né t.o.m. 15 au­gusti

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Max­i­da Märak är mu­si­ker, skå­de­spe­la­re och ur­folks­ak­ti­vist. Hon är upp­vux­en i Jok­k­mokk, bor i Stock­holm, och dri­ver en kamp för sa­mers rät­tig­he­ter. Med sitt uni­ka sound där hon blan­dar jojk med hip­hop och elektro­nis­ka be­ats har hon ett tyd­ligt, po­li­tiskt, bud­skap i si­na tex­ter.

– Jag ska­par in­te mu­sik för att be­dri­va po­li­tik, men det går ju of­ta hand i hand när man skri­ver och pro­du­ce­rar käns­lor och upp­le­vel­ser. Jag tyc­ker att vi al­la har ett an­svar i sam­häl­let att gö­ra rätt för oss, och ta hand om dem som kanske in­te kan ha en egen röst. Då tyc­ker jag att med stör­re me­di­al makt till­kom­mer stör­re an­svar. Så att jag skul­le stäl­la mig ne­u­tral till orätt­vi­sor ... ald­rig, sä­ger hon. För­u­tom att stå på mu­siksce­nen har vi ock­så fått se hen­ne i ett fler­tal film- och tv-pro­duk­tio­ner, bland an­nat i SVT:s se­rie Mid­natts­sol som lyf­te den sa­mis­ka kul­tu­ren.

– Jag äls­kar te­a­ter och film. Skå­de­spe­la­re var mitt förs­ta val av yr­ke när jag var yng­re och jag kom­mer de­fi­ni­tivt till­ba­ka till det. Allt har sin tid, sä­ger Max­i­da som just nu är ute på en Sve­ri­ge-tur­né. Vad ser du mest fram emot un­der tur­nén?

– Att få fo­ku­se­ra mer hel­hjär­tat på att ba­ra spe­la! Det är all­tid en mas­sa an­nat run­tom­kring an­nars, men nu lig­ger hu­vud­fo­kus på den här tur­nén och ba­ra en mas­sa rik­tigt fe­ta spel­stäl­len! Att spe­la li­ve är det bäs­ta som finns. Du har be­skri­vit att du väx­te upp om­gi­ven av star­ka kvin­nor. Vad lär­de de dig, och är det nå­got du för vi­da­re till din dot­ter?

– De lär­de mig folkvett, so­li­da­ri­tet, ci­vil­ku­rage, kär­lek, att va­ra strid­bar, allt. Och min dot­ter väx­er upp i sam­ma klick. Du brin­ner för kvin­nors rät­tig­he­ter. Vil­ket är ditt främs­ta tips till unga tje­jer som likt dig vill nå ut med sin röst?

– Man får helt en­kelt be­stäm­ma sig för vil­ken slags män­ni­ska man fak­tiskt vill va­ra och re­pre­sen­te­ra, och se­dan ald­rig vän­da kap­pan ef­ter vin­den. Se till att ha ryg­gen fri och vå­ga stå på dig trots kon­se­kven­ser. Att stå upp för sin sak kom­mer säl­lan ut­an smäl­lar, men lär dig le­va med att al­la in­te kom­mer att tyc­ka om dig, och att det är helt okej. Och vå­ga tro på att det finns go­da män­ni­skor – al­la ha­tar in­te till­ba­ka! När du väl kom­mer ut med din röst är det väl­digt många som ock­så gär­na föl­jer med det tå­get, de be­höv­de ba­ra bli upp­lys­ta först!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.