Beau­ty from wit­hin

“Min hem­lig­het för ung­dom­lig och strå­lan­de hud.” – Car­men Elect­ra

Plaza Kvinna - - 02 -

Nu av­slö­jar Car­men Elect­ra sin hem­lig­het: En ta­blett som re­du­ce­rar ryn­kor och be­va­rar hu­den med ett ungt och vac­kert ut­se­en­de. Beau­ty from wit­hin Car­men Elect­ras hem­lig­het för ung­dom­lig och strå­lan­de hud är häl­so­sam kost och det svens­ka till­skot­tet Skin Ca­re Col­la­gen Fil­ler. Den ban­bry­tan­de sam­man­sätt­ning­en av vär­de­ful­la nä­rings­äm­nen, kol­la­gen och väx­textrakt har i en helt ny stu­die vi­sat sig kun­na re­du­ce­ra fi­na lin­jer och ryn­kor re­dan ef­ter 14 da­gar. • Ef­ter 2 vec­kor re­du­ce­ra­des fi­na lin­jer och ryn­kor och hu­dens för­må­ga att be­hål­la fukt öka­des. • Ef­ter 8 vec­kor kun­de kon­sta­te­ras ökad fast­het och elas­ti­ci­tet i hu­den Där­för är hud­vård i en ta­blett så bra Skin Ca­re Col­la­gen Fil­ler till­för kol­la­gen och nä­ring till cel­ler­na i hu­dens dju­pa­re la­ger. Men crè­mer och se­rum som ver­kar från ytan kan det va­ra svårt att nå ner på dju­pet. Beau­ty from wit­hin, skön­hets­vård från in­si­dan, ska­par bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar. Skin Ca­re Col­la­gen Fil­ler är ba­se­rad på en skräd­dar­sydd kom­bi­na­tion av gra­na­täpp­le, kol­la­gen och astax­an­tin. In­ne­hål­let av vi­ta­min C bi­drar till att bi­be­hål­la hud­cel­ler­nas nor­ma­la kol­la­gen­pro­duk­tion. Skin Ca­re Col­la­gen Fil­ler kan kö­pas i din häl­so­bu­tik, på ut­val­da apo­tek samt via www.newnor­dic.se. Har du frå­gor är du väl­kom­men att kon­tak­ta New Nor­dics kundsup­port: 040-239520

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.