MUSIKDUON VAZ

Plaza Kvinna - - FENOMEN -

Jen­ny och Ce­ci­lia Vaz – job­bar för en jäm­ställd mu­sik­bransch

Be­rät­ta om ert jäm­ställd­hets­pro­jekt Stu­dio XX – vad in­ne­bär det?

– Stu­dio XX är ett pro­jekt som vi star­ta­de 2015 och i kor­ta drag hand­lar det om att ar­be­ta mot en mer jäm­ställd mu­sik­bransch. Vi bju­der in kvinn­li­ga mu­si­ker, pro­du­cen­ter och låt­skri­va­re till vår stu­dio där vi sam­ar­be­tar i oli­ka låt­skri­var­pro­jekt. Hit­tills har vi sam­ar­be­tat med över 40 pro­fes­sio­nel­la mu­si­ker som Jen­ny Wil­son, Ma­ja Fran­cis, Ag­nes, Min Sto­ra

Sorg och Gnuc­ci. Ef­tersom vi själ­va dri­ver en stu­dio be­stäm­de vi oss för att er­bju­da ett al­ter­na­tiv till den mans­do­mi­ne­ra­de mu­sik­bran­schen, som lyf­ter fram och helt och hål­let fo­ku­se­rar på kvinn­lig kom­pe­tens. Hur vill ni va­ra med och för­änd­ra mu­sik­bran­schen?

– Vi kom­mer gö­ra allt i vår makt för att för­änd­ra mu­sik­bran­schen in­i­från och ar­be­ta ak­tivt för att mot­ver­ka al­la for­mer av för­tryck. Vi ar­be­tar dag­li­gen med de här frå­gor­na i Stu­dio XX och vi tror att det hand­lar om att för­änd­ra at­ti­ty­der, ut­bil­da och gö­ra män­ni­skor med­vet­na om att des­sa struk­tu­rer finns. Vi tyc­ker att det är män i bran­schen som bör ar­be­ta med si­na at­ti­ty­der och sin kvin­no­syn och som ska för­änd­ra hur de för­hål­ler sig till kvinn­li­ga ar­tis­ter, pro­du­cen­ter och kol­le­gor in­om skiv­bo­lags­bran­schen ex­em­pel­vis. Det är in­te vårt jobb att hit­ta lös­ning­ar på ett pro­blem som så up­pen­bart lig­ger hos män. Det vi där­e­mot gör och kom­mer att fort­sät­ta gö­ra är att lyf­ta kvinn­li­ga kre­a­tö­rer och ska­pa en platt­form där kvinn­li­ga konst­nä­rer in­te ska be­hö­va ham­na i be­ro­en­de­ställ­ning till män i bran­schen. Vi ska­par mu­sik som för­änd­rar sta­tisti­ken vad gäl­ler kvinn­li­ga kont­ra man­li­ga upp­hovs­män, in­spi­re­rar and­ra kvin­nor till att star­ta eg­na skiv­bo­lag och för­lag, sam­ar­be­ta och släp­pa mu­sik. Ni har lyc­kats ska­pa ett unikt sound. Hur skul­le ni be­skri­va er egen mu­sik?

– Man skul­le kun­na kal­la det en slags al­ter­na­tiv afro­pop med fo­kus på kö­rer och per­kus­si­va ele­ment. Det ryt­mis­ka får ta väl­digt stor plats i de fles­ta pro­duk­tio­ner vi gör, vil­ket ock­så har bli­vit li­te av vårt sig­num. Vi häm­tar myc­ket in­spi­ra­tion från pap­pas kap­ver­dis­ka arv och mam­mas nor­dis­ka arv, så mu­si­ken har bli­vit en mix av bå­da de­lar kan man sä­ga. Ni ver­kar va­ra kre­a­ti­va ge­ni­er som även pro­du­ce­rar mu­sik för en rad svens­ka ar­tis­ter. Vad ska man lyss­na på till vå­ren en­ligt er?

– Vi är sjukt sug­na på vad som hän­der på den af­ri­kans­ka kon­ti­nen­ten över­lag när det kom­mer till elektro­nisk mu­sik och po­pu­lär­mu­sik i oli­ka for­mer. Så om man vill hit­ta ny mu­sik är ett hett tips att kol­la in li­te oli­ka blog­gar och spel­lis­tor som är in­rik­ta­de på mer än ba­ra väs­ter­ländsk mu­sik. Vad för be­ats får er att dan­sa just nu? – Afro­be­at, dan­ce­hall, oli­ka gen­rer av hip­hop, tunga be­ats i all­män­het och mass­vis med guil­ty ple­a­su­re-gre­jer såklart. Lis­tan kan gö­ras lång, men det ska va­ra bra bas, fet kick och kän­nas i brös­tet! To­ki­mons­ta, Fe­ver Ray, Ke­le­la, SZA, Litt­le Dra­gon, NAO och Lion Ba­be är någ­ra av nam­nen som rul­lar i vå­ra lis­tor just nu.

” Vi ska­par mu­sik som för­änd­rar sta­tisti­ken ”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.