Tid för för­änd­ring

Plaza Kvinna - - LEDARE - em­ma da­ni­els­son chefre­dak­tör em­[email protected]­za­kvin­na.com

vårt sto­ra vår­mo­de­num­mer! Tid­ning­en du hål­ler Väl­kom­men till i din hand är fylld till bred­den av ry­kan­de färs­ka mo­deny­he­ter och de se­nas­te beau­tytren­der­na di­rekt från ca­t­wal­ken. Du kan med and­ra ord va­ra sä­ker på att ha sten­koll på det se­nas­te ef­ter att ha blädd­rat dig ige­nom det här num­ret.

Vi på Pla­za Kvin­na äls­kar att fros­sa i mode och skön­het, men det är även vik­tigt för oss att var­je må­nad lyf­ta pas­sio­ne­ra­de, coo­la, driv­na, med­vet­na po­wer­kvin­nor som in­spi­re­rar. Där­för är jag ex­tra stolt över att pre­sen­te­ra ar­ti­keln på si­dan 130, där du får mö­ta kvin­nor som fak­tiskt gör skill­nad här i värl­den, bå­de för den en­skil­da in­di­vi­den och ge­nom att för­änd­ra tan­ke­sätt hos den sto­ra mas­san. Det är kvin­nor som in­te tän­ker vän­ta på att en för­änd­ring ska ske, ut­an själ­va ska­par för­änd­ring­en.

I den ka­te­go­rin kva­lar även vår om­slagstjej Alicia Vi­kan­der in, som skri­vit på upp­ro­ret #tyst­nad­tag­ning, och som med sitt ny­star­ta­de pro­duk­tions­bo­lag Vi­ka­ri­ous Pro­duc­tions ar­be­tar för att ska­pa en mer jäm­ställd film­bransch med fler och bätt­re rol­ler för kvin­nor. Hen­ne kan du lä­sa en läng­re in­ter­vju med på si­dan 54, där hon även be­rät­tar om sin syn på #me­too.

Sve­ri­ge är ett av de mest jäm­ställ­da län­der­na i värl­den. Än­då har de be­rät­tel­ser från ut­sat­ta kvin­nor som kom­mit upp till ytan de se­nas­te må­na­der­na vi­sat oss att hash­tags som #me­too, #alla­vi och #tyst­nad­tag­ning be­hövs. Det po­si­ti­va med att så många nu fått in­sikt i kvin­nors ut­satt­het är att det möj­lig­gör en för­änd­ring. Som Alicia Vi­kan­der själv sä­ger till Pla­za Kvin­na: ”Jag hop­pas och tror verk­li­gen att den här med­ve­ten­he­ten kom­mer att fö­ra med sig för­änd­ring”

Trev­lig läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.