eme­lie tör­ling

Plaza Kvinna - - MEDARBETARE -

Eme­lie Tör­ling har bott i New York i fle­ra år där hon har fri­lan­sat som jour­na­list, och trots att hon bli­vit väl­digt för­tjust i sta­den val­de hon till­sam­mans med sin fa­milj att flyt­ta hem till Stock­holm ny­li­gen.

– Vi har bott i New York i fle­ra år och jag äls­kar den sta­den, men Stock­holm är ock­så vårt hem med fa­milj, vänner och na­tu­ren, så det känns verk­li­gen su­per­my­sigt! Vil­ket är ditt bästa New York-tips?

– Oj, vad svårt! Jag äls­kar att pro­me­ne­ra runt i West Vil­lage och ta en kaf­fe, lyss­na på mu­sik och ba­ra in­su­pa vib­bar­na. Käns­lan som finns i New York är så oer­hört unik och finns ba­ra där. Jag slu­tar aldrig att in­spi­re­ras. Sen är Up­sta­te New York ock­så en stor fa­vo­rit. Vi ha­de hus i Wood­stock och var där var­je helg. Om man har tid så re­kom­men­de­rar jag verk­li­gen att åka dit! Vad gör du helst en le­dig dag? – La­gar mas­sor av god fru­kost hem­ma med fa­mil­jen, och sit­ter så länge vid bor­det som det går och lä­ser varen­da del av al­la tid­ning­ar jag mis­sat un­der vec­kan. Åker kanske till lan­det un­der da­gen, går på yo­ga, tar en lång­pro­me­nad och av­slu­tar kväl­len med hem­la­gad mid­dag med mas­sor av röd­vin till­sam­mans med kom­pi­sar. I det här num­ret har du gjort re­por­ta­get om trä­ning i Vir­tu­al Reality på si­dan 130. Hur hit­tar du själv in­spi­ra­tion till att trä­na?

– Jag får in­spi­ra­tion till att trä­na för att jag mår så ex­tremt bra av det och stres­sar otro­ligt myc­ket mind­re när jag ta­git mig tid för trä­ning­en, så jag på­min­ner mig själv om det var­je gång det känns att jag in­te får tid för det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.