an­ni­ka le­o­ne

Plaza Kvinna - - MEDARBETARE -

Det är jour­na­lis­ten An­ni­ka Le­o­ne som har gjort in­ter­vjun på si­dan 44 med vår om­slags­duo Caroline Hjelt och Ai­no Jawo i Ico­na Pop.

– Det var så kul! Det finns ing­et bätt­re än att gö­ra in­ter­vju­er med per­so­ner som bju­der på sig själ­va. Jag äls­kar ock­så att de är så av­slapp­na­de sam­ti­digt som de är en sån jäk­la mål­med­ve­ten po­wer­duo. Hur kom det sig att du blev jour­na­list?

– Jag har all­tid va­rit en rik­tig tid­nings­hoar­der – och är det fort­fa­ran­de. Kär­le­ken till tid­ning­ar, samt att få för­med­la spe­ci­ellt kvin­nors be­rät­tel­ser, är för mig en dröm att få job­ba med. Vad är det bästa med att va­ra fri­lans­jour­na­list?

– Just fri­he­ten att få möj­lig­he­ten att gö­ra så myc­ket oli­ka sa­ker. Jag skri­ver, blog­gar, pod­dar och för­mod­li­gen så kom­mer jag även att släp­pa en barn­bok i höst. Vem skul­le du vil­ja in­ter­vjua om du får dröm­ma fritt?

– Åh, det finns så många! Men gär­na Le­na Dun­ham som är en stor idol och fö­re­bild för mig. Hon, lik­som Girls, är ge­ni­al. Och tänk vad se­ri­en gjor­de även för Ico­na Pop när Le­na går loss till I lo­ve it på dans­gol­vet!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.