Mot­gång blir fram­gång

Plaza Kvinna - - LEDARE - em­ma da­ni­els­son chefre­dak­tör em­[email protected]­za­kvin­na.com

som man har tänkt sig tror jag är nå­got Att li­vet in­te rik­tigt blir som stäm­mer för de all­ra fles­ta. Man ut­veck­las, änd­rar upp­fatt­ning, och kny­ter kon­tak­ter som le­der till nya möj­lig­he­ter. Bäst av allt är att man aldrig slu­tar lä­ra sig nya sa­ker. Jag till­träd­de som chefre­dak­tör för Pla­za Kvin­na för gans­ka pre­cis ett år se­dan, och jag erkänner vil­ligt att jag har gjort ett och an­nat miss­tag längs vägen. Men jag har lärt mig så myc­ket av dem att jag in­te har nå­got emot att gö­ra någ­ra till.

Jag minns ex­em­pel­vis de stor­slag­na dröm­mar och vi­sio­ner man ha­de som barn. Med en obe­grän­sad fan­ta­si och ut­an att se någ­ra som helst hinder fanns det inga grän­ser för vad man an­såg sig kun­na upp­nå i li­vet. Jag und­rar just hur ar­bets­mark­na­den ser ut för cow­boys, ast­ro­nau­ter, cir­kusar­tis­ter och rock­stjär­nor idag?

Två kvin­nor som trots al­la mot­gång­ar aldrig gav upp den där dröm­men om att bli rock­stjär­nor, el­ler sna­ra­re popstjär­nor, är Ai­no

Jawo och Caroline Hjelt – mer kän­da som Ico­na Pop. När de pre­sen­te­ra­de sing­eln I lo­ve it blev de drop­pa­de av sitt skiv­bo­lag i Lon­don för att den in­te lät som den mu­sik som spe­la­des på ra­di­on vid den ti­den. Fast be­slut­na att nå den där dröm­men släpp­te de istäl­let sing­eln själ­va med en förstap­lats på Eng­lands­lis­tan som re­sul­tat. Snac­ka om re­vansch!

På si­dan 44 kan du lä­sa vår in­ter­vju med om­slags­du­on och bästa vän­ner­na som be­rät­tar om kär­lek, sys­ter­skap, fram­gång­ar och mot­gång­ar. De be­rät­tar bland an­nat att de har stött på otro­ligt många gri­sar un­der de­ras re­sa mot fram­gång, som in­te har trott på dem och som för­sökt att för­änd­ra dem. Att in­te lå­ta sig knäc­kas, ut­an käm­pa sig ige­nom allt för att se­dan stå kvar som vin­na­re – det är sann in­spi­ra­tion för mig.

Trev­lig läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.