REYK­JA­VIK

I Eu­ro­pas nord­li­gas­te hu­vud­stad hit­tar du en oslag­bar mix av ma­ka­lös na­tur och pul­se­ran­de stads­liv. Reyk­ja­vik är in­te sär­skilt stort till ytan, men det be­ty­der in­te att det in­te finns myc­ket att se och upp­le­va. Här har du nä­ra till så­väl var­ma käl­lor som

Plaza Kvinna - - RESOR -

Naut­hólsvik 101 Reyk­ja­vik

Naut­hólsvik är Is­lands en­da rik­ti­ga bad­strand. Där har man ska­pat en la­gun av havs­vat­ten som blan­dats med geo­ter­miskt vat­ten till en tem­pe­ra­tur av 15–18 gra­der. Pas­sa även på att ta ett snabbt dopp i At­lan­ten ut­an­för la­gu­nen, för att se­dan vär­ma dig i en 40 gra­der varm pool.

Hall­grímskirk­ja Hall­grím­storg 101

Missa in­te ett be­sök i en av värl­dens häf­ti­gas­te kyr­kor. Hall­grímskirk­jas vack­ra ex­te­ri­ör som tor­nar upp sig mot him­len går att skym­ta från he­la Reyk­ja­vik, och den lig­ger ba­ra någ­ra mi­nu­ters pro­me­nad från hu­vud­ga­tan. Gå gär­na upp i kyrk­tor­net och njut av den vack­ra vyn över sta­den.

Per­lan Öskjuhlíð, 105

Ba­ra den ro­te­ran­de re­stau­rang­en med en 360 gra­ders vy över Reyk­ja­vik gör att mu­se­et Per­lan är väl värt ett be­sök. Här kan du även vand­ra ge­nom en 100 me­ter lång is­grot­ta, el­ler be­sö­ka det på­kos­ta­de pla­ne­ta­ri­et som öpp­nar ef­ter som­ma­ren. Men det är fram­för allt de mag­ni­fi­ka vy­er­na över stad, berg, hav och vul­ka­ner som loc­kar. Gra­tis­bus­sar går dag­li­gen från ham­nen.

Trö­ja, 399 kr, H&M. Ryggsäck, 499 kr, Åh­léns.

Jac­ka, 1 199 kr, Man­go.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.