Shop­pa Här

Plaza Kvinna - - RESOR -

D.EFECT Užu­pio g. 7

D.Efect är ett va­ru­mär­ke som grun­da­des i Vil­ni­us, och al­la plagg är lo­kalt pro­du­ce­ra­de. Sti­len är mo­dern och urban men med klas­sis­ka snitt. Det mesta i sor­ti­men­tet är gjort i na­tur­ma­te­ri­al och av god kva­li­tet. I den lil­la bu­ti­ken i Užu­pis möt­tes vi dess­utom av snygg in­dust­ri­ell in­red­ning och trev­lig per­so­nal.

Zef yras Bo­kšto g. 19

Ze­fy­ras är en kom­bi­ne­rad de­signstu­dio och bu­tik där duk an­se he­la pro­duk­tions­pro­cess en–från möns­ter­kon­struk­tion till fär­di­ga plagg. Sti­len är tuff och färg­glad med tyd­li­ga stre­e­tin­flu­en­ser. Om du gil­lar scu­ba­ma­te­ri­al och ne­on­gult är det här stäl­let för dig!

Shop­pa Sec ond Hand Hu­ma­na, Sa­viciaus g. 4 Vin­tage Bou­ti­que, Ark­liu g. 3–13

I Vil­ni­us kryl­lar det av se­cond hand-bu­ti­ker med brett sor­ti­ment. Hos Hu­ma­na hit­tar du ex­em­pel­vis plagg i fint skick för en bil­lig peng. Om du istäl­let är ute ef­ter mer ex­klu­si­va klä­der och ac­ces­so­a­rer är ett be­sök hos Vin­tage Bou­ti­que på sin plats. Här finns guld­korn från mär­ken som Lou­is Vuit­ton, Jim­my Choo och Lan­vin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.