Dags att åter­fuk­ta hu­den! Se vilken ler­mask som fick bäst i test.

Ef­ter en lång och mörk vin­ter är det dags att boos­ta hu­den. Vi har tes­tat fy­ra ler­mas­ker som ska gö­ra vår hud åter­fuk­tad och re­do för vår­so­len!

Plaza Kvinna - - LEDARE -

pu­ri­fy­ing clay mas­que

299 KR, ex­u­vi­an­ce En här­lig ler­mask som dof­tar fräscht, är lät­tap­pli­ce­rad och tor­kar snabbt. Den svi­der och stic­ker en aning på hu­den, och den käns­lan sit­ter kvar även ef­ter bort­tag­ning. Men det gör ock­så att det känns som att masken ver­kar länge. Hu­den blir dess­utom ren och sil­kes­len ef­teråt! Be­tyg: 4,5/5

der­maclear trans- fo­am clay

99 kr , dr jart+ Vår nya fa­vo­rit i bad­rums­skå­pet! Den här­li­ga ljus­ro­sa sval­kan­de ler­mas­ken för­de­las smi­digt över an­sik­tet, och när den sköljs av för­vand­las den till en skum­man­de ren­gö­ring. Hu­den känns ba­by­len ef­teråt, och vis­sa upp­lev­de även att po­rer­na blev mind­re. Be­tyg: 5/5

deep clean­sing de­tox mask

299 kr , estel­le & thild En eko­lo­gisk ler­mask som är ba­se­rad på ben­to­nit­le­ra och har en lät­ta­re kon­si­stens än en van­lig ler­mask vil­ket gör att den in­te stel­nar på sam­ma sätt. Den ger en skön, sval­kan­de käns­la vid ap­pli­ce­ring, och be­hö­ver ba­ra an­vän­das i någ­ra mi­nu­ter. Hu­den känns bå­de mjuk, ren och åter­fuk­tad ef­teråt. Be­tyg: 4,5/5

deep clean clay mask

329 kr , gil­da En mild och be­hag­lig mask som fun­ka­de bra även för dem som har käns­lig och lät­tir­ri­te­rad hud. Masken ver­kar lug­nan­de på hu­den och gör att den känns mjuk och len ef­ter an­vänd­ning. Även den mil­da och frä­scha dof­ten var upp­skat­tad. Det en­da vi skul­le kun­na öns­ka är en mer ren­gö­ran­de ef­fekt. Be­tyg: 4/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.