Må­na­dens 10 skön­hetsny­he­ter

Plaza Kvinna - - CONTENTS -

01. SKYDDANDE LÄPP DUO

Den här sö­ta läpp­du­on bå­de skyd­dar och vår­dar di­na läp­par. Acti­ve Aloe har näm­li­gen sol­skydds­fak­tor 30, me­dan upp­fris­kan­de Coo­ling Cha­mo­mi­le Re­pair sval­kar och re­pa­re­rar. Be­hö­ver vi ens sä­ga att de här söt­bol­lar­na kom­mer att få hänga med oss på vå­ren och som­ma­rens även­tyr? Läpp­bal­sam, 69 kr, EOS.

02. SOMMARLACKAT

Med namn som Pass-port to Sail, Stri­pes and Sails och Anchor Down kan vi ge­nast för­stå var Es­sie har häm­tat in­spi­ra­tion till sin färg­gla­da vår­kol­lek­tion. Med seg­ling och ha­vet som te­ma kan vi väl­ja mel­lan allt ifrån korall till prep­py grå­blått. Na­gel­lack, 129kr/st, Es­sie.

03. UV- VATT EN

Oj, vad lätt och snabbt vi ap­pli­ce­rar Gar­ni­ers se­nas­te sol­skydds­pro­dukt UV Wa­ter. Den vat­ten­lät­ta spray­en är be­ri­kad med Aloe Ve­ra, och sjun­ker blixt­snabbt in i hu­den ut­an att läm­na en klib­big käns­la. Nu finns det verk­li­gen inga ur­säk­ter att in­te skyd­da hu­den mot so­lens skad­li­ga strå­lar! Sol­skydds­spray, UV Wa­ter, 179 kr, Gar­ni­er.

04. ROSIGA KIN­DER

Bel­li­ni Brunch är nam­net på vår fa­vo­rit­ny­ans i ba­reMi­ne­rals se­nas­te 12- ta­li­ga rou­ge­kol­lek­tion. Den sam­mets­le­na for­mu­lan till­för in­te ba­ra en vac­ker färg ut­an in­ne­hål­ler även ljus­re­flek­te­ran­de pär­lor som ger lys­ter och jäm­nar ut hud­to­nen. Rou­ge, Gen Nu­de Pow­der Blush, 375 kr, ba­reMi­ne­rals.

05. SPLA SH AV PA RADISET

Med si­ci­li­ansk ci­tron, man­da­rin, eu­ka­lyp­tus, grönt te, träd­mos­sa och bärn­sten dof­tar Re­la­ti­ve Pa­ra­di­se lika fräscht och gott som nam­net an­ty­der, och den pas­sar lika bra att spraya i hå­ret som på krop­pen och i hem­met. En här­lig all­round­doft som för­gyl­ler ljum­ma vår- och som­mar­må­na­der! Doftspray, 229 kr, R+Co.

06. NA­TUR­LIGT & AVANCERAT

Nu lan­se­rar Ri­tu­als ett nytt ut­bud av helt na­tur­li­ga och avan­ce­ra­de hud­vårds­pro­duk­ter, som be­står av fem oli­ka kol­lek­tio­ner med oli­ka an­vänd­nings­om­rå­den: Glow, Pu­ri­fy­ing, Hyd­ra­te, Sen­si­ti­ve och Age­less. Vi är tok­för­tjus­ta i bå­de in­ne­håll och för­pack­ning­ar! Hud­vårds­pro­duk­ter, 50–400 kr, Ri­tu­als.

07. CHLOé NOMADE

Hjär­tat slog ett ex­tra slag när vi öpp­na­de box­en till nya par­fy­men Nomade. Vi för­äls­ka­de oss näm­li­gen i den vack­ra flas­kan i guld och pu­der­ro­sa lä­der. In­ne­hål­let är in­te säm­re det, med en ele­gant, frisk och blom­mig doftupp­le­vel­se. En ny doft­klas­si­ker har fötts! Eau de Par­fum, Nomade, 625 kr/30 ml, Chloé.

08. SPRUDLANDE MAN­DA­RIN

Lou­is Vuit­ton ad­de­rar nu en ljuv­lig åt­ton­de med­lem till sin doft­kol­lek­tion. Kom­bi­na­tio­nen av frisk man­da­rin som var­samt ba­lan­se­rats med in­slag av blom­mor och mysk ger en här­ligt sprudlande doftupp­le­vel­se. Eau de Par­fum, Le Jour se Lè­ve, 2 140 kr/100 ml, Lou­is Vuit­ton.

09. NATURLIG BEACHLOOK

Ro­sa havs­salt, hi­bis­kus och pas­sions­frukt är någ­ra av de na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser vi hit­tar i den här eko­lo­gis­ka salt­vat­tenspray­en. En väl­dof­tan­de dusch till­för lätt vo­lym, tex­tur och stad­ga till hå­ret. En­chan­ted Is­land Salt Spray, 399 kr, Ra­hua.

10. STIMULERANDE MOUS­SE

Den här in­ten­sivt vår­dan­de mous­sen sti­mu­le­rar hu­dens egen me­la­nin­pro­duk­tion, vilket in­te ba­ra för­dju­par och för­läng­er sol­brän­nan, ut­an kan vid re­gel­bun­den an­vänd­ning även ge en naturlig färg – ut­an so­lens strå­lar. Vi tac­kar och boc­kar! Daily Tan Ac­ti­va­tor, 239 kr, EVY.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.