le­da­re

Plaza Kvinna - - CONTENTS -

som chefredaktör för Pla­za Kvin­na gick jag in När jag bör­ja­de i rol­len di­rekt. Det var full fart fram­åt som gäll­de, ut­an att se någ­ra som helst hin­der. Så­här i ef­ter­hand tror jag att det var bra för mig att ba­ra kas­tas in, kav­la upp är­mar­na och kö­ra på. För ju mer man lär sig om vad som krävs, desto mer ut­ma­nan­de blir job­bet. Men att va­ra chefredaktör in­ne­bär in­te att man per au­to­ma­tik sit­ter på al­la svar. Att man ska sä­ga åt al­la and­ra vad de ska gö­ra, vad de ska skri­va om, för­kla­ra vad som kom­mer att fun­ka och vad som in­te kom­mer att fun­ka. För mig be­ty­der det att man tar till­va­ra på den kre­a­ti­vi­tet, kun­skap och er­fa­ren­het som finns i det team av män­ni­skor man har runt om­kring sig. På den här redaktionen ar­be­tar ett gäng driv­na och kom­pe­ten­ta kvin­nor som har lärt mig pre­cis lika myc­ket som jag hop­pas att jag har lärt dem.

När jag tän­ker på hur mi­na kol­le­gor lyf­ter mig i mitt ar­be­te blir det tyd­ligt att vi mås­te fort­sät­ta att i var­je num­mer lyf­ta in­spi­re­ran­de kvin­nor som har vik­ti­ga sa­ker att sä­ga. För jag vet vil­ken kraft vi kvin­nor kan ge varand­ra ge­nom att de­la med oss av vå­ra be­rät­tel­ser, vår kun­skap och vå­ra er­fa­ren­he­ter. Och det här num­ret är ing­et un­dan­tag. I vår in­ter­vju med mo­de­de­sig­nern Ani­ne Bing på si­dan 130 be­rät­tar hon att hon va­rit på väg att kö­ra slut på sig själv, och att hon nu ta­git en paus från job­bet. Mis­sa in­te hel­ler in­ter­vjun med Sa­bi­na Ddum­ba på si­dan 48, där hon be­rät­tar om sin re­la­tion till sin pap­pa, som har be­tytt allt för hen­ne.

Det här blir mitt all­ra sis­ta num­mer som chefredaktör för Pla­za Kvin­na, och det har ut­an tve­kan va­rit det ro­li­gas­te jobb jag nå­gon­sin har haft. Vad jag kom­mer att sak­na mest? Al­la in­ter­vju­er med in­tres­san­ta män­ni­skor, de ro­li­ga mo­deplåt­ning­ar­na och de resor jag har fått gö­ra? Ab­so­lut. Men fram­för allt det fan­tas­tis­ka tea­met på redaktionen, som bli­vit vän­ner för li­vet. Nu vän­tar nya ut­ma­ning­ar som jag med stor gläd­je ser fram emot att ta mig an.

Tack för den här ti­den!

em­ma da­ni­els­son chefredaktör em­[email protected]­za­kvin­na.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.