Astro

21 april–21 maj

Plaza Kvinna - - CONTENTS -

Slu­ta so­pa pro­blem un­der mat­tan, och sök nya lös­ning­ar istäl­let. Du får käm­pa för att hit­ta en ba­lans mel­lan jobb, fa­milj och fri­tid. Nå­gon kan be dig ta led­ning­en, och chan­sen är stor att du får be­röm för gott ut­fört ar­be­te. Din topp: 5, 14. Ligg lågt: 22, 24. Må­na­dens råd: Förenk­la, pri­o­ri­te­ra och upp­märk­sam­ma för­de­lar.

Tvill ing­ar­na 22 maj–21 ju­ni

Ve­nus står gynn­samt pla­ce­rad i ditt tec­ken och lockar till ro­man­tik och vän­skap. Var öp­pen för att ska­pa nya be­kant­ska­per och vid­ga ditt so­ci­a­la liv. Någ­ra le­di­ga da­gar i en­sam­het för in­re re­flek­tion pas­sar helt per­fekt just nu. Din topp: 18, 24. Ligg lågt: 12, 13. Må­na­dens råd: Ta en paus från job­bet.

Kräf­tan 22 ju­ni–23 ju­li

Ka­os kan ge­nom­sy­ra si­tu­a­tio­ner på job­bet, vilket på­ver­kar din pre­sta­tion. Var öp­pen för att läm­na nå­got bakom dig och gör ju­ste­ring­ar som kan ge ökad fri­het och själv­stän­dig­het. Var även öp­pen för ny vän­skap. Din topp: 14, 27. Ligg lågt: 13, 26. Må­na­dens råd: Job­ba med rätt sa­ker vid rätt tid­punkt.

Le­jo­net 24 ju­li–23 aug

Öpp­na dig för ny kun­skap som kan in­spi­re­ra ditt yr­kes­val. Även om du kän­ner ett visst mot­stånd och upp­le­ver dig tyngd av plik­ter och an­svar som krä­ver mer av dig än van­ligt, så är ti­den rätt för själv­för­verk­li­gan­de i kar­riä­ren. Din topp: 5, 22. Ligg lågt: 20, 28. Må­na­dens råd: Gör dig be­redd på fram­gång.

Jung­frun 24 aug–23 sept

Sat­sa på att kny­ta kon­tak­ter som kan gyn­na din kar­riär. Det är en bra pe­ri­od att få ord­ning på fi­nan­ser­na. Stöd kan kom­ma från vän­ner och per­so­ner med re­sur­ser. Pla­ne­ra din tid i de­talj. Det kan även upp­stå ro­man­tik på job­bet. Din topp: 5, 18. Ligg lågt: 2, 7. Må­na­dens råd: Ska­pa ord­ning i di­na pri­va­ta af­fä­rer.

Vå­gen 24 sept–23 okt

Bra pe­ri­od för att pra­ta ut i re­la­tio­ner och ska­pa po­si­ti­va förändringar i pri­vat­li­vet. Resor och stu­di­er lig­ger helt rätt. Sat­sa på att ut­veck­la ett in­tres­se som du kan få nyt­ta av i läng­re fram i din kar­riär. Din topp: 8, 17. Ligg lågt: 12, 13. Må­na­dens råd: Vå­ga ta en risk och gör nå­got an­norlun­da.

Skor­pi­o­nen 24 okt–22 nov

Det är dags att gö­ra ju­ste­ring­ar som kan på­ver­ka ditt väl­be­fin­nan­de i rätt rikt­ning. Du kanske mås­te se över var­dags­ru­ti­ner och gö­ra vis­sa förändringar kring kost och trä­ning. Nya ar­bets­upp­gif­ter kan kom­ma din väg på job­bet. Din topp: 15, 18. Ligg lågt: 16, 26. Må­na­dens råd: Ta emot nya möj­lig­he­ter med öpp­na ar­mar.

Sk yt­ten 23 nov–22 dec

Ve­nus står gynn­samt pla­ce­rad i ditt re­la­tions­om­rå­de, vilket in­ne­bär att ro­man­tik lig­ger i luf­ten. Det är en bra pe­ri­od för att lö­sa kon­flik­ter och ska­pa har­mo­ni i re­la­tio­ner. Den 7:e finns det dock risk för be­svi­kel­se när det gäl­ler kär­lek. Din topp: 17, 21. Ligg lågt: 19, 29. Må­na­dens råd: Vå­ga ut­ma­na gam­la fö­re­ställ­ning­ar.

Sten­boc­ken 23 dec–20 jan

Du kan ha många järn i el­den och få ex­tra myc­ket an­svar. Din läng­tan ef­ter fri­het väx­er sig star­ka­re i mit­ten på må­na­den. Lägg ener­gi på att fö­ra bå­de di­na per­son­li­ga in­tres­sen och din kar­riär fram­åt. Var med­ve­ten om di­na eg­na be­gräns­ning­ar. Din topp: 19, 22. Ligg lågt: 15, 25. Må­na­dens råd: Kom ihåg att la­gom är bäst.

Vat­tu­man­nen 21 jan–18 feb

För­vän­ta dig det ovän­ta­de i mit­ten på må­na­den och öpp­na dig för nya möj­lig­he­ter. Nå­got nytt kan kom­ma som ger ökad fri­het och själv­stän­dig­het. Und­vik im­pul­si­va hand­ling­ar och be­slut, och ta ett steg i ta­get. Din topp: 24, 29. Ligg lågt: 10, 16. Må­na­dens råd: Tro på dig själv och stärk själv­käns­lan.

fis­kar­na 19 feb–20 mars

Ve­nus gyn­nar ditt pri­vat­liv. Sat­sa på fa­mil­jen och gör nå­got ro­ligt till­sam­mans. Bind sam­man lö­sa trå­dar i kar­riä­ren som du kan byg­ga vi­da­re på. Un­der­tryck­ta käns­lor kan för­lö­sas när ovän­ta­de sa­ker sker un­der da­gar­na runt den 15:e. Din topp: 19, 27. Ligg lågt: 10, 22. Må­na­dens råd: Sat­sa på fa­mil­je­liv och ge­men­skap.

vä­du­ren 19 feb–20 mars

Sat­sa på kar­riä­ren de förs­ta två vec­kor­na, och gör ju­ste­ring­ar som kan för­bätt­ra din eko­no­mi. Tillåt dig att dröm­ma om en lju­sa­re framtid, även om det ver­kar va­ra ut­an­för din räck­vidd just nu. Det är en bra pe­ri­od att kny­ta nya kon­tak­ter. Din topp: 8, 21. Ligg lågt: 12, 28. Må­na­dens råd: Led dig själv i rätt rikt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.