christopher hunt

Plaza Kvinna - - MEDARBETARE -

fo­to­graf Fo­to­gra­fen Christopher Hunt har se­dan fle­ra år till­ba­ka plå­tat för Pla­za Kvin­na på re­gel­bun­den ba­sis. I det här num­ret har han bland an­nat fo­to­gra­fe­rat Kristi­na ”Keyyo” Petrushi­na på si­dan 23. Det var un­der gym­na­si­e­ti­den som Christopher be­stäm­de sig för att sat­sa på fo­to.

– Jag in­tres­se­ra­de mig ti­digt för film och trod­de att jag skul­le job­ba med rör­ligt, men fast­na­de för den stil­la bil­den och dess kom­po­si­tion. Vilket är det mest min­nesvär­da jobb du gjort för oss?

– När jag åk­te till Tan­za­nia för förs­ta gång­en och Pla­za Kvin­na gjor­de ett sam­ar­be­te med Specs­a­vers och de­ras GeSyn-kam­panj. Jag var där för att do­ku­men­te­ra och ska­pa por­trätt. Ett min­ne för li­vet! Vad är det ro­li­gas­te med ditt jobb?

– Att man får träf­fa så många in­spi­re­ran­de män­ni­skor och upp­le­va fan­tas­tis­ka mil­jö­er. Var­je dag är verk­li­gen an­norlun­da, och man vet ald­rig hur näs­ta vec­ka ser ut el­ler var man kom­mer be­fin­na sig. Finns det nå­gon plåt­ning du dröm­mer om att gö­ra?

– Det finns ing­et spe­ci­fikt jobb jag går runt och dröm­mer om el­ler of­ta tän­ker på. Jag har fått träf­fa och fo­to­gra­fe­ra fan­tas­tis­ka män­ni­skor och mil­jö­er, och hop­pas på många fler!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.