Stil­fullt un­der

Plaza Kvinna - - JUSTNU / SPANING -

Un­dersta­te­ment är un­der­klä­des­mär­ket som vill gö­ra en var­dag­lig nöd­vän­dig­het till ett ak­tivt stil­val. Grun­dar­na Ma­ria La­ger och Ma­rie Stolt har känt varand­ra se­dan ti­di­ga ton­å­ren, och det var de­ras ge­men­sam­ma upp­fatt­ning om att det sak­na­des nå­got på un­der­klä­des­mark­na­den som la­de grun­den till fö­re­tagsidén. De såg en luc­ka och vå­ga­de sat­sa.

Be­skriv ert kon­cept?

Ma­rie: – Un­dersta­te­ment gör in­spi­re­ran­de un­der­klä­der i högs­ta kva­li­tet och i ma­te­ri­al från fle­ra av värl­dens le­dan­de pro­du­cen­ter. Vi fo­ku­se­rar på stil, kom­fort och spän­nan­de färg- och ma­te­ri­al­kom­bi­na­tio­ner med en per­son­lig­het som präglas av hu­mor och själv­di­stans. Hur fick ni idén?

Ma­ria: – Vi bå­da äls­kar un­der­klä­der och ha­de svårt att hit­ta ett in­spi­re­ran­de va­ru­mär­ke som vi kun­de iden­ti­fi­e­ra oss med. Det sak­na­des en es­te­tik för kvin­nor som vi själ­va, som är ute ef­ter nå­got ro­li­ga­re än den tra­di­tio­nel­la ba­sen, men ut­an onö­di­ga och stö­ran­de de­tal­jer, push-ups och hår­da vad­de­ring­ar. Hur vå­ga­de ni star­ta eget fö­re­tag?

Ma­ria: – Vi har he­la ti­den trott hel­hjär­tat på idén, vilket har hjälpt oss att fort­sät­ta trots mot­gång­ar och svå­rig­he­ter. Vad har va­rit svå­rast?

Ma­ria: – Att gö­ra nå­got to­talt från scratch in­om en bransch som var helt ny för oss bå­da. Det har va­rit som en lång aka­de­misk och prak­tisk ut­bild­ning i ult­ra­ra­pid. Sam­ti­digt var det var nog na­i­vi­te­ten och att vi var oer­far­na som gjor­de att vi vå­ga­de kö­ra.

Ma­rie: – Jag tror al­la som gjort en lik­nan­de re­sa vet hur många ups and downs man kan ha un­der en dag. ”Det här blir grymt! El­ler? Fan, kom­mer det här fun­ka? Nä, det går in­te. El­ler, jo! Nu kör vi och tar över värl­den”. Det bäs­ta med att va­ra två är att vi kan gå om­lott i tvi­vel och pepp och på­min­na varand­ra om var­för vi gör det vi gör. Vad vill ni att Un­dersta­te­ment ska bi­dra till?

Ma­ria: – Vi vill att un­der­klä­der ska bä­ras mer som en ac­ces­so­ar än ba­ra ett funk­tions­plagg. Det förs­ta lag­ret som vi bär när­mast hu­den ska be­ty­da nå­got.

Ma­rie: – Det har he­la ti­den va­rit vik­tigt för oss att Un­dersta­te­ment ska an­das hu­mor. Vi vill av­dra­ma­ti­se­ra en an­nars rätt så lad­dad ka­te­go­ri. Att shop­pa un­der­klä­der ska va­ra in­spi­re­ran­de och ro­ligt, in­te ett nöd­vän­digt ont.

Bh, 1 695 kr, och tro­sor, 695 kr, Un­dersta­te­ment.

Bh, 695 kr, och tro­sor, 695 kr, Un­dersta­te­ment.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.