Lyss­na på

Plaza Kvinna - - KULTUR -

Ju­lia Adams

De­bu­ten kom un­der 2015, och nu är Ju­lia Adams till­ba­ka med ny egen­skri­ven mu­sik. Ti­di­ga­re i vår släpp­te hon kär­leks­bal­la­den Grö­na Lin­jen och i april släpps lå­tar­na Ori­ga­mi och Mam­ma. Det är all­tid hög igen­kän­nings­fak­tor och väl­digt per­son­ligt.

– Lå­ten Mam­ma hand­lar om min kom­pli­ce­ra­de re­la­tion till min mam­ma. Idag har vi ing­en kon­takt, men jag hop­pas att vi kan re­da ut sa­ker läng­re fram, när jag kän­ner mig re­do och star­ka­re. Jag skrev den främst för mig själv, för att få sä­ga allt jag kän­ner, vilket jag är väl­digt då­lig på att gö­ra när jag be­fin­ner mig i en kon­flikt. Men jag hop­pas även att and­ra som hör lå­ten och är i lik­nan­de si­tu­a­tio­ner kän­ner sig mind­re kons­ti­ga och en­sam­ma, för det finns ing­et rätt och fel, ing­et bra el­ler då­ligt, och fa­milj finns i fler än dem du har växt upp med, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.